Uzupełnienie aktu

Podstawa prawna

art.37 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014r., poz. 1741, z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie
 • dowód osobisty
 • jeżeli korespondencyjnie – kserokopia dowodu osobistego
 • w przypadku uzupełniania aktu na podstawie zagranicznego dokumentu należy przedłożyć jego odpis wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC – Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol
 • w akcie urodzenia:
 • osoba niepełnoletnia – podanie rodziców
 • osoba pełnoletnia – osobiście
 • w akcie małżeństwa – podanie małżonka, którego dotyczy uzupełnienie
 • w akcie zgonu – najbliższa rodzina
 • pocztą – na adres USC

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona do odbioru dokumentów (upoważnienie podpisane przez wnioskodawców o treści: "do złożenia dokumentów oraz odbioru odpisów po uzupełnieniu upoważniamy: podać: nazwisko, imię i adres osoby upoważnionej)

Odbiór dokumentów

 • osobiście w USC
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

ok. 2 tygodni (termin uzależniony jest od czasu postępowania)

Opłaty

39 zł

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557  BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Tryb odwoławczy

od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Jednostka odpowiedzialna