Wpis do ewidencji klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do ewidencji
  • Protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały

Załączniki:

  • lista założycieli, zawierająca podstawowe dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis
  • statut klubu sportowego w 2 egzemplarzach
  • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłata skarbowa

decyzja – 10,00 zł

zaświadczenie o dokonaniu wpisu (wypis z ewidencji) – 17,00 zł

Uwagi

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście, pocztą tradycyjną albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze – za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wniosek o wpisanie do ewidencji klubu sportowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wykreślenie z ewidencji

Wniosek o wpis zmiany danych