Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna

art. 104 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie o wpisanie zagranicznego aktu podpisane przez:
  • rodzica - (przy wpisywaniu aktu urodzenia)
  • obojga małżonków - (przy wpisywaniu aktu małżeństwa)
 • oryginalny odpis zupełny aktu urodzenia /małżeństwa/zgonu wydany przez zagraniczny urząd przechowujący akt oryginalny lub fotokopia potwierdzona przez urząd miejsca wystawienia dokumentu (nie podlega zwrotowi)
 • tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polski konsulat - (nie podlega zwrotowi) 
 • oświadczenie o nazwisku noszonym po ślubie (jeżeli oryginalny akt małżeństwa tego nie posiada) złożone przed Kierownikiem USC lub Konsulem 
 • dowody osobiste (paszporty) do wglądu - (pocztą-kserokopie dokumentu tożsamości

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol
 • pocztą
 • za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej

Osoba uprawiona do odebrania dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona (upoważnienie podpisane przez obojga wnioskodawców o treści: "do złożenia dokumentów, odbioru odpisów po umiejscowieniu aktu upoważniamy: podać: nazwisko, imię, adres osoby upoważnionej ew. data urodzenia lub PESEL)

Odbiór dokumentów

 • osobiście w USC
 • za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej

Termin załatwienia sprawy

około 3 tygodni – od chwili uzyskania wymaganych dokumentów

Opłaty

50 zł

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557 BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Tryb odwoławczy

od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)."
 • umiejscowienia aktu dokonuje się w w wybranym przez wnioskodawcę USC na terenie kraju)
 • składany do umiejscowienia dokument musi być wydany przez urząd przechowujący akt oryginalny (odpowiednik polskiego USC)
 • wpisanie wzmianki dodatkowej do polskiego aktu na podstawie orzeczenia organu państwa obcego w sprawie niemajątkowej, należącej w Polsce do drogi sądowej (np.wzmianka o rozwodzie, o zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu dziecka), może nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez Sąd polski (Sąd Okręgowy), chyba, że umowa międzynarodowa stanowi inaczej
 • w przypadku gdy akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych, wymaganych w polskich aktach stanu cywilnego należy złożyć podanie o uzupełnienie tych danych (wniosek- poz.6 w liście spraw)
Jednostka odpowiedzialna