Wydanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku z załącznikami oraz alternatywnie jeden z niżej wymienionych dokumentów stwierdzający:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności  innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane dwa lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości
  • prawo jazdy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni po złożeniu kompletnego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie uprawnienia - 48,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Uprawnienie nie zezwala na wykonywania badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli pojazdów posiadającej odpowiednie zezwolenie.

Starosta (prezydent miasta) cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli o której mowa w art. 83b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdzono:

  • Przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego pojazdu niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania
  • Wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

 

Wniosek o wpis do ewidencji