Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powstałej z tytułu reszty ceny kupna nieruchomości - lokalu

Podstawa prawna:

art. 67 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Załączniki:

  • w przypadkach sprzedaży z lat 60, 70 – oryginał zaświadczenia wydanego przez PKO.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

WNIOSEK    POBIERZ