Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich

Podstawa prawna

ustawa  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich;

- akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby wraz
  z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;

- w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu inny dokument    urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez  tłumacza przysięgłego;

- upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie (w przypadku działania przez pełnomocnika); 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych dokumentów, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi

O wydaniu zezwolenia należy powiadomić polskiego konsula w kraju, w którym doszło do zgonu, w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze

Wniosek o wydanie zezwolenia