Wydział Finansowo-Księgowy

Zakres Zadań

•    Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie służbowych kart płatniczych;
•    Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i radnych;
•    Rozliczanie używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych.
•    Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego i budżetu gminy w zakresie określonym uchwałą budżetową;
•    Obsługa księgowa wydatków, zaangażowania, inwestycji, funduszy specjalnego przeznaczenia oraz sum depozytowych;
•    Prowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeń w zakresie podatków od towarów i usług (VAT);
•    Obsługa księgowa konta: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
•    Obsługa księgowa środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
•    Księgowanie i uzgadnianie wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
•    Sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich rodzajów działalności;
•    Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu;
•     Prowadzenie ewidencji księgowej dotacji udzielanych przez Urząd;
•    Wycenianie i rozliczanie inwentaryzacji;
•    Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego i budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych, inwestycji, funduszy celowych, wadiów i zabezpieczeń, środków pomocowych z Unii Europejskiej;

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 430