Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Zakres Zadań

 • opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej;
 • koordynacja zadań z zakresu strategicznego rozwoju miasta;
 • ocena przebiegu i wyników realizacji strategii rozwoju miasta;
 • prognozowanie i wyznaczanie głównych kierunków rozwoju miasta i regionu;
 • kompleksowa analiza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta;
 • opracowywanie wytycznych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów szczegółowych, wynikających z zapisów strategii rozwoju miasta;
 • nadzór organizacyjny nad pracami wymagającymi współdziałania kilku jednostek samorządowych;
 • współpraca dotycząca zadań regionalnych ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 • współudział w opracowywaniu planów budżetowych miasta;
 • wykonywanie uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego w tym współudział w nabywaniu/zbywaniu udziałów/akcji;
 • prowadzenie i współdziałanie w sprawach związanych z restrukturyzacją i przekształceniami własnościowymi spółek prawa handlowego z udziałem miasta i jednostek organizacyjnych miasta;
 • zakładanie spółek prawa handlowego z udziałem miasta i przystępowanie do innych spółek;
 • dokonywanie analizy sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie;
 • tworzenie lub współudział w tworzeniu fundacji i innych podmiotów z udziałem miasta;
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych miasta poprzez spółki;
 • prowadzenie oceny powodzenia przedsięwzięć realizowanych przez miasto;
 • prowadzenie rejestru ofert inwestycyjnych wpływających do miasta oraz ich rozpatrywanie;
 • nawiązywanie kontaktów i analiza możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi, prowadzenie działań informacyjno-sondażowych;
 • przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta;
 • przygotowywanie kompleksowej informacji i pomocy dla inwestorów przy wyborze lokalizacji inwestycji;
 • organizacja misji gospodarczych Prezydenta Miasta;
 • doradztwo dla inwestorów;
 • promocja gospodarcza miasta;
 • współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za promocję gospodarczą; 
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych;
 • koordynowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – parter – pokoje nr 18 – 21 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 486 
FAX
33 4971 794