Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Podstawa prawna:

Podstawa prawna
 
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kategorii AM,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat - wzór dostępny na dole strony,
 • kserokopia dwustronna karty motorowerowej.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • karta pobytu, wiza, inny dokument lub potwierdzenie o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

Druk wniosku o wydanie/wymianę/wtórnik prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.

Przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić poprzedni dokument.

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić: TUTAJ podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Uwagi:

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę e-Urząd

 • Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 • Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Zgoda rodziców