Wyrejestrowanie pojazdu - (kasacja, wywóz za granicę)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • tablice rejestracyjne
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana
 • załączniki w zależności od okoliczności - patrz uwagi

Do wglądu:

 • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • decyzja – 10,00 zł

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Pojazd podlega wyrejestrowaniu wyłącznie na wniosek właściciela w przypadku:
przekazania, w celu jego utylizacji do stacji demontażu pojazdów wyznaczonej przez wojewodę:

 • pojazdu kompletnego,
 • niekompletnego np. zespołów posiadających numery identyfikacyjne nadwozia, podwozia lub ramy
 • Warunkiem wyrejestrowania jest przedłożenie zaświadczenia o demontażu pojazdu.
 • kradzieży pojazdu, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży
 • dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę, składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie
 • dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu - po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 44 z 2002r. poz. 419 z późniejszymi zmianami).

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej.

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie

Wykaz opłat rejestracyjnych