Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna 

art. 71 ust. 2 pkt. 4) ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Załączniki:

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł –za wydanie zaświadczenia
 • Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie),
 • Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, ze wskazaniem obiektu lub jego części objętej zmianą,
 • W zależności od potrzeb: charakterystyczne rzuty, przekroje, itp., informacja o podstawowych danych obiektu lub jego części,

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku

 • za wydanie zaświadczenie - 17,00 zł.
 • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

 • za podanie i za każdy załącznik - brak

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania