Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu , rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 
Osoba, która utraciła dowód osobisty lub uszkodziła dowód osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, jest zobowiązana:

  • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego do dowolnego organu gminy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • uszkodzony dowód osobisty – tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego,
  • pełnomocnictwo szczególne - tylko w przypadku działania przez pełnomocnika.

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu, dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
  • za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

Opłata

Bez opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwaga

Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 
W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się pisemne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie wydaje się na żądanie.
 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.
 
Osoba posiadająca polski dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Formularze

Formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego