Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 

Podstawa prawna

art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Załączniki

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej obiektu lub jego części, objętej zmianą sposobu użytkowania;
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność;
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w tym szczególnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (...)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

 • za wniosek - brak
 • za każdy załącznik - brak
 • za wydane zaświadczenie - 17 zł
 • za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania ( w przypadku, gdy występują roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę): budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej, innej niż rolnicza - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł. (nie więcej niż 270,00 zł.) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 7,00 zł; innego budynku - 24,00 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lub jego części:

 • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych,
 • w sprawach budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.

Sposób złożenia wniosku

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Opłata skarbowa

 • za podanie i za każdy załącznik - brak

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-18) zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.pdf

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_12.doc

Klauzula RODO

(PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_8.pdf

Kategoria

Urbanistyka i architektura