Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na nowe lokale mieszkalne przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej.

logo

 

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na nowe lokale mieszkalne przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej

OPIS INWESTYCJI

Miasto Bielsko-Biała oraz Inwestor Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamiają, że w okresie od 22 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r. prowadzony będzie uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej. Naborem tym objętych jest 5 lokali mieszkalnych (2 lokale 2-pokojowe, 3 lokale 3-pokojowe). Budynek posiada windę obsługującą 6 kondygnacji (piwnice z komórkami lokatorskimi, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro). Przed budynkiem znajduje się 45 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami.

Najemca zobowiązany jest do wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 20% wartości lokalu liczonej od kwoty 5.900,00 zł/m2 x metraż mieszkania, w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.

Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej do dnia 20 grudnia 2022 r. Wysokość kaucji stanowić będzie 12-krotność miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynosi 12 x 17,53 zł/m2 x metraż mieszkania. Termin oddania lokali mieszkalnych do zasiedlenia planowany jest nie później niż 28 lutego 2023 r.

Najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów zgodnie art.5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.2021 poz. 2158).

Umowy najmu podpisywane są na czas określony zgodnie z art. 7b. 1. Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych […] (t.j. Dz.U. 2022 poz. 377).


ZASADY NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
określa Uchwała nr XXX/705/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2021 r.
(treść uchwały)

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu (wnioskodawca) wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, mogą złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu.

Wnioskodawcą może być:

 • osoba fizyczna, która w dniu objęcia lokalu, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Bielsko-Biała (wymóg dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
 • osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z Ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem […] (treść ustawy) nie przekracza:
  - 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  - 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  - 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  - 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  - 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
  - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit dochodu dla poszczególnych gospodarstw domowych:

Maksymalne dochody gosp. domowego
średnie wynagrodzenie w województwie śl. w roku 2021 - 5 610,85
wynagrodzenie bazowe - 6 733,02
gospodarstwo 1 os. - 5 049,77
gospodarstwo 2 os. - 7 069,67
gospodarstwo 3 os. - 9 762,88
gospodarstwo 4 os. - 11 446,13
na każdą następną os. 35% bazowej - 2 356,56
gospodarstwo 5 os. - 13 802,69
gospodarstwo 6 os. - 16 159,25

 • osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie jest mniejszy niż 5-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal

Minimalne dochody gosp. domowego przy planowanym czynszu w wysokości 17,35 zł/m2

pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 2- pokojowym o pow. 49,20 m - 4 268,10
pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 2- pokojowym o pow. 49,20 m - 4 268,10
pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 3- pokojowym o pow. 63,41 m - 5 500,82
pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 3- pokojowym o pow. 69,14 m - 5 997,90
pięciokrotność czynszu w mieszkaniu 3- pokojowym o pow. 69,22 m - 6 004,84

Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2021).

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego oprócz wniosku jest obowiązana złożyć:

 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego - oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej albo oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej.
 • zaświadczenia o wysokości średniomiesięcznego dochodu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku/dzień zawarcia umowy najmu.
 • deklarację wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek.
 • dodatkowe dokumenty składane tylko w przypadku jeżeli dotyczą wniosku, dokumentujące spełnienie kryterium pierwszeństwa i dodatkowych kryteriów pierwszeństwa:
  - oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej,
  - o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania,
  - o zaświadczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że wnioskodawca jest aktualnie najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bielska-Białej,
  - o zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego że wnioskodawca rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej i w deklaracji podatkowej podaje miasto Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania,
  - o dyplom ukończenia uczelni wyższej w przypadku osób poniżej 30 roku życia,
  - o zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie w zawodzie lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny albo w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej numer prawa wykonywania zawodu (PWZ),
  - o dokumenty potwierdzające utratę na skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej budynku lub lokalu,
  - o książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r., która stanowi imienny dowód posiadania przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu (w formie papierowej) przyjmowane będą w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godz. od 7.00 do 15.00.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby wyznaczonego punktu w ZGM, co oznacza, że wnioski wysłane pocztą przed upływem terminu, a dostarczone do wyznaczonego w ZGM punktu odbioru wniosków po terminie nie będą rozpatrywane.

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku zawierające numer, datę i godzinę wpływu wniosku.

Wszelkie informacje dostępne są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pok. 18 (I piętro) tel. 33/4990628 oraz w siedzibie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Komorowickiej 72 w Bielsku-Białej, tel. 338150309.

Druki do pobrania
1. wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2. załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
3. załącznik nr 2 do wniosku – wzór zaświadczenia o wysokości średniomiesięcznego dochodu
4. załącznik nr 3 do wniosku - deklaracja wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek

Pozostałe dokumenty do wglądu:
1. zasady naboru wniosków na ul. S. Batorego 26 w Bielsku-Białej
2. informacja o dopłatach do czynszu
3. zasady zwrotu partycypacji i kaucji