Biuro Obsługi Interesanta

Zakres zadań:

Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez:

 • profesjonalizm obsługi,
 • skrócenie czasu obsługi,
 • polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw w urzędzie,
 • pełną jawność kontaktu interesanta z urzędnikiem. 

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta zajmują się kompleksową obsługą interesantów, udzielaniem informacji o zakresie działania wydziałów Urzędu o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania poszczególnych spraw, sposobie ich załatwiania oraz stanie zaawansowania prowadzonej sprawy.
 
Na poszczególnych stanowiskach wydawane są zgodnie z kompetencjami reprezentowanego wydziału karty informacyjne, druki i formularze, oraz udzielana jest pomoc przy ich wypełnianiu.
 
W Biurze przyjmowane są także kierowane do wydziałów pisma, wnioski gdzie sprawdzana jest kompletność składanych dokumentów a następnie są one rejestrowane w systemie komputerowym. Ponadto na stanowiskach wydawane są dokumenty (decyzje zaświadczenia, opinie itp.), których odbiór uzgodniono wcześniej z interesantem.

Biuro Obsługi Interesantów jest zlokalizowane na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 6, gdzie znajdują się następujące stanowiska:

Informacja

BOI – tel. 33 4971 800

Na tym stanowisku udzielana jest pełna informacja w zakresie:

 • rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw,
 • danych o mieście (układ komunikacyjny, topografia itp.),
 • organizacji władz miasta tj. układu organizacyjnego, struktury urzędu, jednostek organizacyjnych
  i pomocniczych,
 • dostarczania interesantom ujednoliconych formularzy i materiałów informacyjnych.

Stanowisko kancelarii ogólnej

BOI – dziennik podawczy tel. 33 4971 813, 33 4971 814

Przyjmuje wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego, wyłącznie do tych wydziałów, które nie mają stanowisk w Biurze i prowadzi dystrybucję wpływającej korespondencji.

Stanowisko d/s obsługi osób niepełnosprawnych, Karta Weteran Plus

BOI stanowisko nr 1 tel. 33 4971 801

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania:

1. Pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu spraw przez osoby niepełnosprawne:

 • możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego poprzez:
  - bezpośredni kontakt z tłumaczem poprzedzony złożonym wnioskiem, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biurze Obsługi Interesanta,
  - lub w formie on-line z użyciem tabletu (wideotłumacz),
 • możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przez osoby z upośledzeniem słuchowym posiadające aparat słuchu,

2. Udzielanie informacji i wskazywanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością:

 • dostępność wniosków dotyczących orzecznictwa: orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci, orzeczenie o niepełnosprawności dla dorosłych, legitymacja osoby niepełnosprawnej, karta parkingowa,
 • dostępność wniosków o refundację: sprzętu rehabilitacyjnego, turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, zakupu przedmiotów ortopedycznych,
 • wnioski o dodatek mieszkaniowy,
 • wniosek o dodatek energetyczny

3. Informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy:

 • dostępność informatorów, w których zawarte są kompleksowe informacje o uprawnieniach i instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • bezpłatne poradniki oraz czasopisma poświęcone problematyce niepełnosprawności.

4. Zamieszczanie informacji, obwieszczeń na tablicy ogłoszeń.
5. Przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Weterana oraz wydawanie Kart Weterana.
6. Możliwość pobrania Koperty Życia czyli zestawu zawierającego najważniejsze informacje o stanie zdrowia przydatne dla służb medycznych oraz innych służb ratujących życie i zdrowie.

Stanowisko Rodzina+, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora

BOI – stanowisko nr 1 tel. 33 4971 802

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania związane z:

 • udzielaniem kompleksowej informacji o Karcie „Rodzina+” przyznawanej w ramach „Programu Rodzina Plus”, obowiązujących ulgach i zwolnieniach dla posiadaczy kart „Rodzina+” oferowanych przez Partnerów Programu oraz o Karcie Dużej Rodziny przyznawanej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
 • udzielaniem informacji o zasadach przyznania Karty Pasażera,
 • przyjmowaniem Wniosków o wydanie kart „Rodzina+” i Wniosków o przyznanie Karty Pasażera i Wniosków Karty Dużej Rodziny oraz pomoc w ich wypełnianiu,
 • wydawaniem kart „Rodzina+”, Kart Pasażera i Kart Dużej Rodziny,
 • udzielaniem informacji o Karcie Seniora przyznawanej w ramach "Programu Miejsce Przyjazne dla Seniorów" i obowiązujących ulgach dla posiadaczy Kart Seniora oferowanych przez Partnerów Programu.
 • przyjmowaniem wniosków o wydanie Karty Seniora oraz wydawaniem Kart Seniora.

Stanowisko d/s podatków i opłat

BOI – stanowisko nr 3 tel. 33 4971 807

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • udzielania informacji na temat podatków i opłat lokalnych,
 • udzielania informacji na temat wysokości podatków oraz stawek i terminów płatności,
 • wydawania, na życzenie podatników, właściwych druków, wniosków i kart informacyjnych, instruowania o sposobie ich wypełniania oraz informowanie o wymaganych załącznikach i wysokości opłaty skarbowej,
 • przyjmowania deklaracji od środków transportowych,
 • przyjmowania deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
 • przyjmowania od osób fizycznych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacji o gruntach, lasach,
 • przyjmowania wniosków w sprawach ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, w sprawach wyjaśnienia wątpliwości i rozszerzenia interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu lub figurowaniu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • wydawania zaświadczeń o poświadczenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych,
 • przyjmowania informacji o pobranej opłacie skarbowej przez płatników.

Stanowisko d/s ochrony środowiska i energii i gospodarki miejskiej

BOI – stanowisko nr 3 tel. 33 4971 803, 33 4971 808

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • udzielania informacji na temat zasad korzystania z dotacji gminnych w programie ograniczania emisji, na cele związane z ochroną środowiska oraz z innych źródeł,
 • przyjmowania wniosków o dofinansowanie na cele związane z ochroną środowiska,
 • wydawania zezwoleń na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów,
 • wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektów geologicznych,
 • przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagającej pozwolenia,
 • wydawania kart wędkarskich,
 • wydawania dowodów rejestracyjnych łodzi,
 • wydawania decyzji w zakresie uzgodnień projektów technicznych i inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • przyjmowania wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • udzielania informacji i wydawaniem zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • przyjmowania wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • wydawania decyzji w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i pól elektromagnetycznych,
 • rejestracji zwierząt egzotycznych,
 • wydawania zezwoleń na utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
 • wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • przyjmowania interwencji w sprawach gospodarki wodno-ściekowej,
 • przyjmowania interwencji w sprawach utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • przyjmowania wniosków o oświetlenie ulic.

Stanowisko d/s nieruchomości

BOI – stanowisko nr 4 tel. 33 4971 806

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • sprzedaży i oddawania nieruchomości w wieczyste użytkowanie,
 • wykupu nieruchomości,
 • wydzierżawienia nieruchomości,
 • sprzedaży lokalu na rzecz najemcy,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenia lub nabycia wieczystego użytkowania na własność,
 • ustanawiania służebności drogi przez grunty gminne lub Skarbu Państwa,
 • udzielania zgody na czasowe zajęcie gruntów gminnych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • wydawania decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów,
 • wydawania zaświadczeń do KRUS-u,
 • utrzymywania zwierząt uciążliwych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • odchwaszczania gruntów,
 • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

Stanowisko d/s geodezji i kartografii

BOI – stanowisko nr 4 tel. 33 4971 805

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji i wydawania zezwoleń w sprawach podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości,
 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji i wydawania zawiadomień w sprawach nadania numeru porządkowego, potwierdzeń zmian w sprawach numeracji porządkowej nieruchomości,
 • przyjmowania wniosków, udzielania informacji w sprawach zmian(sprostowań błędów) w ewidencji gruntów i budynków,
 • przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i wydawania materiałów dla zgłoszonej pracy geodezyjnej,
 • przyjmowania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej,
 • przyjmowania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Stanowisko d/s urbanistyki i architektury

BOI – stanowisko nr 5 tel. 33 4971 809, 33 4971 810

Na stanowisku tym realizowane są następujące zadania w sprawach:

 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawania decyzji o pozwolenie na budowę / rozbiórkę,
 • rejestracji dziennika budowy,
 • wydawania decyzji na budowę wewnętrznej instalacji (gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co),
 • uzyskania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych,
 • wydawania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane,
 • wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 • odwołań od decyzji i postanowień,  
 • udzielania informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska-Białej,
 • przyjmowania wniosków o sporządzenie (zmianę) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska – Białej ,
 • ustalania wysokości renty planistycznej,
 • wydawania opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawania opinii i zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego,
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.