Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej".

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej. Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag  w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ose@um.bielsko.pl lub za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje rozpoczynają się 1 marca 2021 r. i trwają do 15 marca 2021 r.

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte