Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

Ogłoszenie o naborze wniosków
na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki 2020

    Wydział Kultury i Sztuki ogłasza nabór wniosków na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki 2020. Nowe warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów określa Uchwała nr XVII/383/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 17 marca 2020 r., stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia.
    Stypendia służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie miasta Bielsko-Biała.
    Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej raz w roku, w miesiącu czerwcu osobom fizycznym, które działają na rzecz tworzenia, upowszechniania kultury oraz na rzecz opieki nad zabytkami w Bielsku-Białej.
    Przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia, jako:
a) stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr,
b) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja kulturalna, edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej,
c)  stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.
Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium wynosi 6 000 zł.

Wnioski o stypendia można składać do 31 maja 2020 roku na adres:

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
(Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Warunkiem udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendiów jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku oraz podpisanego oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki pod numerem telefonu 33/491 14 75.

WNIOSEK 2020

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA

UCHWAŁA O STYPENDIACH

STYPENDYŚCI do 2019 roku