Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • DOWODY OSOBISTE:

Wydawanie dowodów osobistych,

Unieważnienia dowodów osobistych,

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

 • EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Zameldowanie na pobyt stały, na pobyt czasowy,

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy,

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, z miejsca pobytu czasowego,

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego,

Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

Przyjmowanie zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granicę RP,

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 

 • REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

 

 • NADZÓR I WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI:

Ewidencja terenowych jednostek stowarzyszeń,

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - Opinia organu nadzoru dotycząca wniosku o rejestrację stowarzyszenia, zmiany statutu,

Ewidencja stowarzyszeń wpisanych do krajowego rejestru sądowego,

Współpraca z organizacjami pozarządowymi: konkursy ofert, umowy o powierzenie i wspieranie zadań, opinie,

Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Bielska-Białej.

Organizacje pozarządowe

 

 • REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

przekształcanie wniosków papierowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (o wpisach dokonanych przed 1 lipca 2011r.).

 

 • SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

badanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej,

wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

wydawanie decyzji odmawiających wydania, cofających i wygaszających zezwolenia,

naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia limitu oraz usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadanych zezwoleń.

 

 • TRANSPORT DROGOWY (W TYM TAXI):

wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń w trybie ustawy o transporcie drogowym,

przygotowywanie decyzji w sprawie odmowy udzielenia, cofnięcia, zmiany wydanych dokumentów dot. transportu drogowego,

przygotowywanie projektów uchwał w sprawie oznakowania taksówek, określenia granic taryfowych i przepisów porządkowych,

prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie zgodności z przepisami ustawy.

 

 • REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW:

prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów,

wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach.

 

 • HANDEL OKRĘŻNY:

wyznaczanie w uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi,

przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu okrężnego artykułami spożywczymi.

 • PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE OPINII RADY GMINY O LOKALIZACJI OŚRODKÓW GIER.
 • WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH 

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
Naczelnik  Magdalena Chodyniecka 116 33 4971 631    
Kancelaria Wydziału

 

117 33 4971 629 33 4971   630 wso@um.bielsko-biala.pl
Zastępca Naczelnika Grażyna Bartelmus 118 33 4971 634    
Koordynator zespołu ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych   103

33 4971 627

 

 
Zespół ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych   102

33 4971 620
33 4971 624
33 4971 625
33 4971 626

   
Postępowania w sprawach zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną   108 33 4971 635

 

 
Stały rejestr wyborców   108 33 4971 635    
Sprawy dotyczące numeru PESEL  

123

104

33 4971 639

33 4971 642

 

 
Nadzór nad stowarzyszeniami   107 33 4971 643

 

 
Sprawy dotyczące udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi   109 33 4971 636

 

 
Sprawy dotyczące udostępniania danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL   123

33 4971 639

   
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Centrum Organizacji Pozarządowych

pl. Opatrzności Bożej 18

33 4971 633
33 4971 638
33 4971 621

 

ngo@um.bielsko-biala.pl 
Sprawy wojskowe (kwalifikacja wojskowa oraz świadczenia na rzecz obrony)   104

33 4971 640

33 4971 639

 

 
Stanowisko ds. CEIDG   102

33 4971 625

33 4971 620

   
Stanowisko ds. realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   107

33 4971 643

33 4971 634

   
Stanowisko ds. realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   107 33 4971 643    
Stanowisko ds. realizacji ustawy o transporcie drogowym   106 33 4971 644    
Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich  

106

33 4971 644    
Rejestr danych kontaktowych   102 33 4971 620
33 4971 624
33 4971 625
33 4971 626
 

 

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 – I piętro – pokoje 102–109, 116-118, 123, 124 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 629
FAX
33 4971 630