Wydział Gospodarki Odpadami

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Informacja, Przyjęcia Stron:

osobiście: Przyjmowanie deklaracji, wniosków (na usługę dodatkową), nadawanie indywidualnych numerów kont oraz innych pisemnych wniosków, zgłoszeń, reklamacji,

plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro - lewa strona - pokój nr 404,
w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

e-mailowo: bgo@um.bielsko-biala.pl

strona www BIP: gospodarka odpadami komunalnymi

wysyłanie dokumentów pocztą:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Gospodarki Odpadami
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Deklaracje, Wymiar Opłaty:

Informacje indywidualne w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 404 lub zgodnie z wezwaniem na piśmie

Informacje ogólne w sprawie deklaracji oraz zasad nadawania numerów kont na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

e-mailowo: bgo@um.bielsko-biala.pl
telefonicznie: tel. 33 470 12 62 

Płatności, Księgowanie Opłaty:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez Internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
Plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

osobiście: Wydział Dochodów Budżetowych, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), II piętro, pok. 214
e-mailowo: db@um.bielsko-biala.pl
telefonicznie: 33 497 15 86

Odbiór Odpadów, Pojemniki, Selektywna Zbiórka:

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK zgłasza się w następujących terminach: a) 3 dni robocze licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK, b) 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów c) inne nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości

w następujących formach:
a)
pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub nadać w polskiej placówce pocztowej na adres: Wydział Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała,

b) za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej -
ZgłoszeniaBB (
https://zgloszeniabb.pl/),

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

Usługi Dodatkowe, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz zamawiania usług dodatkowych transportu do PSZOK:

telefonicznie: 33 470 12 55
e-mailowo: bgo@um.bielsko-biala.pl
na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 404

Rejestr Działalności Regulowanej, Sprawozdawczość:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie: 33 470 12 61
e-mailowo: bgo@um.bielsko-biala.pl
na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 315

Akcje Edukacyjno-Informacyjne, Zbiórki Elektrośmieci oraz Zbiórki Leków w Aptekach:

telefonicznie: 33 470 12 61
e-mailowobgo@um.bielsko-biala.pl
na stronie wwwczystemiasto.bielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 315

Zakres Działań:

 • Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami należy realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zdań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • nadzór nad zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • współpraca z gminami, z którymi Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami;
 • uczestnictwo w pracach Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej/wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru;
 • wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czystemiasto.bielsko-biala.pl

Zespół / Stanowisko Lokalizacja Pokój

 

Telefon

e-mail

Sekretariat

 

 

Naczelnik Wydziału 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

pl. Ratuszowy 5, IV piętro 401

33 4701 262

 

 

 

33 4701 259

 

33 4701 268

 

bgo@um.bielsko-biala.pl

Zespół ds. monitoringu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

pl. Ratuszowy 5, III  piętro

315 33 4701 255 bgo@um.bielsko-biala.pl
edukacja ekologiczna, zbiórki elektrośmieci   315 33 4701 261  
rejestr działalności regulowanej, sprawozdawczość   315

33 4701 261

 
PSZOK, usługi dodatkowe, rozliczanie dostawców usług   315 33 4701 255  

interwencje ws. odbioru odpadów, pojemników, przyjmowanie wniosków

pl. Ratuszowy 5, IV piętro 404 33 4701 262    
Zespół ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pl. Ratuszowy 5, IV piętro

 

401,406
409,
411

33 4701 262 bgo@um.bielsko-biala.pl
przyjęcia stron pl. Ratuszowy 5, IV piętro 404    
Lokalizacja
plac Ratuszowy 5, IV piętro, lewa strona, pokój nr 404
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 262