Wydział Gospodarki Odpadami

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Dziennik Podawczy, Informacja, Przyjęcia Stron:

osobiście: Przyjmowanie deklaracji, wniosków (na usługę dodatkową, kompostownik) oraz innych pisemnych wniosków, zgłoszeń i reklamacji:

plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami) - parter - prawa strona - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2,

Przyjęcia stron, wypełnianie deklaracji, nadawanie indywidualnych numerów kont i inne uzgodnienia:

plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami) - IV piętro, pok. 405,
w godz. pracy
 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

e-mailowo: bgo@bielsko-biala.pl

UWAGA! Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres: www.sekap.pl lub opatrzenie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Reklamacje w sprawie odbioru odpadów można zgłaszać e-mailowo bez kwalifikowanego certyfikatu (podpisu elektronicznego) na adres: odpadykomunalne@um.bielsko.pl - pod warunkiem wysłania w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów, z podaniem adresu oraz imienia i nazwiska właściciela nieruchomości  

strona www BIP: gospodarka odpadami komunalnymi

wysyłanie dokumentów pocztą:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Gospodarki Odpadami
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Deklaracje, Wymiar Opłaty:

Informacje indywidualne w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405 lub zgodnie z wezwaniem na piśmie

Informacje ogólne w sprawie deklaracji oraz zasad nadawania numerów kont na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

e-mailowo: deklaracje@um.bielsko.pl
telefonicznie: tel. 33 470 12 62 

Płatności, Księgowanie Opłaty:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przelewem przez internet lub w kasie Urzędu.

Kasy znajdują się:
Plac Ratuszowy 6 - parter po lewej stronie od wejścia.

Informacje w sprawie płatności, stanu wpłat, wezwań do zapłaty:

osobiście: Wydział Dochodów Budżetowych, plac Ratuszowy 6 (budynek z pomarańczowymi oknami), II piętro, pok. 214
e-mailowo: db@um.bielsko.pl
telefonicznie: 33 497 15 86

Odbiór Odpadów, Pojemniki, Selektywna Zbiórka:

ZGŁASZANIE REKLAMACJI ws. usług świadczonych przez Wykonawcę odbioru odpadów (np. nieterminowego odbioru odpadów) oraz prowadzącego PSZOK:

pisemnie na adres: Wydział. Gospodarki Odpadami, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała, e-mailowo: odpadykomunalne@um.bielsko.pl – reklamacje w tej formie będą przyjmowane tylko wg zasad określonych uchwałą RM kliknij tutaj 

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

informacje ogólne ws. zasad odbioru odpadów, wyposażania w pojemniki, selektywnej zbiórki:

na stronie wwwczystemiasto.bielsko-biala.pl
telefonicznie:
 33 470 12 62
e-mailowo:
 odpadykomunalne@um.bielsko.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

Usługi Dodatkowe, PSZOK:

informacja ws. PSZOK oraz zamawiania usług dodatkowych transportu do PSZOK:

telefonicznie: 33 470 12 62
e-mailowoodpadykomunalne@um.bielsko.pl
na stronie wwwczystemiasto.bielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), IV piętro, pokój nr 405

Rejestr Działalności Regulowanej, Sprawozdawczość:

informacja dla przedsiębiorców ws. Rejestru Działalności Regulowanej

telefonicznie: 33 470 12 62
e-mailowoodpadykomunalne@um.bielsko.pl
na stronie wwwbielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 313

Akcje Edukacyjno-Informacyjne, Zbiórki Elektrośmieci oraz Zbiórki Leków w Aptekach:

telefonicznie: 33 470 12 62
e-mailowobgo@um.bielsko.pl
na stronie wwwczystemiasto.bielsko-biala.pl
osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5 (budynek z niebieskimi oknami), III piętro, pokój nr 313

Zakres Działań:

 • Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami należy realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zdań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • nadzór nad zapewnieniem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • współpraca z gminami, z którymi Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami;
 • uczestnictwo w pracach Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej/wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru;
 • wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czystemiasto.bielsko-biala.pl

Zespół / Stanowisko Lokalizacja Pokój Telefon e-mail
Naczelnik Wydziału Sekretariat pl. Ratuszowy 5, IV piętro 401 33 4701 262 bgo@um.bielsko.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału

Zespół ds. monitoringu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

pl. Ratuszowy 5, III  piętro

313 33 4701 262 odpadykomunalne@um.bielsko.pl
edukacja ekologiczna, zbiórki elektrośmieci 313      
rejestr działalności regulowanej, sprawozdawczość   313

 

 
PSZOK, usługi dodatkowe, rozliczanie dostawców usług   313    

interwencje ws. odbioru odpadów, pojemników, przyjmowanie wniosków

pl. Ratuszowy 5, IV piętro 405      
Zespół ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pl. Ratuszowy 5, IV piętro

 

401,
409,
411

33 4701 262 deklaracje@um.bielsko.pl
przyjęcia stron pl. Ratuszowy 5, IV piętro 405    
Lokalizacja
plac Ratuszowy 6 – BOI, parter prawa strona stanowisko nr 3, plac Ratuszowy 5 - III i IV piętro – pokoje 313, 401, 409, 411
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 262