II KADENCJA 1994-1998

Rada Miejska II kadencja 1994-1998
Rada Miejska Bielska Białej 1994-1998

Prezydium Rady Miejskiej

Marian Antonik
Marian Antonik
Henryk Juszczyk
Henryk Juszczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian ANTONIK od 30.06.1994 r.  do 27.06.1995 r.
Henryk JUSZCZYK od 27.06.1995 r.  do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Juszczyk od 30.06.1994 r.  do 27.06.1995 r.
Jerzy Balon od 30.06.1994 r.  do końca kadencji
Jan Kania od 27.06.1995 r.  do końca kadencji

 

Zarząd Miasta Bielska-Białej 

Zbigniew Michniowski
Zbigniew Michniowski
Zbigniew Leraczyk
Zbigniew Leraczyk
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
w Zarządzie Miasta
1. Zbigniew MICHNIOWSKI Prezydent Miasta 7.07.1994 r. - 27.06.1995 r.
2. Zbigniew LERACZYK Wiceprezydent Miasta
Prezydent Miasta
7.07.1990 r. - 27.06.1995 r.
27.06.1995 r. - 15.12.1998 r.
3. Jerzy KRAWCZYK Wiceprezydent Miasta 7.07.1994 r. - 15.12.1998 r.
4. Marian ANTONIK Wiceprezydent Miasta 27.06.1995 r. - 15.12.1998 r.
5. Jan CHRZĄSZCZ Członek Zarządu Miasta 7.07.1994 r. - 27.06.1995 r.
6. Stanisław JAKUBOWSKI Członek Zarządu Miasta 7.07.1994 r. - 27.06.1995 r.
7. Krzysztof JONKISZ Członek Zarządu Miasta 7.07.1994 r. - 27.06.1995 r.
8. Jan KANIA Członek Zarządu Miasta 7.07.1994 r. - 27.06.1995 r.
9. Janisław GRONDYS Członek Zarządu Miasta 27.06.1995 r. - 17.02.1998 r.
10. Franciszek NIKIEL Członek Zarządu Miasta 27.06.1995 r. - 15.12.1998 r.
11. Andrzej PORANIEWSKI Członek Zarządu Miasta 27.06.1995 r. - 15.12.1998 r.
12. Henryk KENIG Członek Zarządu Miasta 10.03.1998 r. - 15.12.1998 r.

 

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta

Grzegorz TOMASZCZYK

Sekretarz Miasta

7.07.1994 r. - 15.12.1998 r.

Anna ŁAKOMSKA

Skarbnik Miasta

7.07.1994 r. - 15.12.1998 r.

 

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. ANTONIK Marian
2. BALON Jerzy
3. BIŃCZAK-HAŃDEREK Elżbieta
4. BŁASIAK Władysław
5. CHODOROWSKI Ryszard
6. CHRZĄSZCZ Jan
7. CIUĆKA Antoni
8. DOMINIK Joanna
9. GEBAUER Zbigniew
10. GIERTLER Dariusz
11. GRONDYS Janisław (zm.1998, wygaśnięcie mandatu 9.02.1998)
12. GRZBIELA Jacek
13. HANDZLIK Wiesław
14. HEJNY Ludwik (zm.2017)
15. JAKUBICZKA Andrzej (zm.2010)
16. JAKUBOWSKI Stanisław
17. JONKISZ Krzysztof
18. JUSZCZYK Henryk
19. KANIA Jan
20. KANIA Stanisław
21. KAŹMIROWICZ Elżbieta
22. KENIG Henryk
23. KILARSKI Paweł
24. KRAWCZYK Jerzy
25. KUBIK Witold
26. LEKKI Artur (zm.2014)
27. LERACZYK Zbigniew
28. LISZKA-GĄSIOR Ewa
29. MUSIALSKA Anna
30. NALEPA Grażyna
31. NIESYT Mieczysław
32. NIESYTO Józef
33. NIKIEL Franciszek
34. NOWORYTA Stanisław
35. OKRZESIK Janusz
36. PIECUCH Stanisław
37. PORANIEWSKI Andrzej
38. REDKOWSKA Barbara
39. ROSNER Eugeniusz (zm.2010)
40. RYSZKA Piotr
41. RYSZKA Stanisław
42. SACHAJKO Jan (objęcie mandatu 10.03.1998, zm.2009)
43. STASIOWSKI Leszek (zm.2016)
44. STYCZEŃ Mirosław
45. URBAN Henryk
46. WALUŚ Barbara

 

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Artur Lekki
2. Komisja Budżetu i Finansów Paweł Kilarski
3. Komisja Polityki Gospodarczej Zbigniew Gebauer
4. Komisja Samorządności i Przestrzegania Praw Obywatelskich Stanisław Noworyta
5. Komisja Edukacji Stanisław Ryszka
6. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Władysław Błasiak
7. Komisja Gospodarki Miejskiej Janisław Grondys / Mieczysław Niesyt
8. Komisja Pomocy Społecznej i Bezrobocia Ewa Liszka-Gąsior
9. Komisja Zdrowia Jacek Grzbiela
10. Komisja ds. Lokali Mieszkalnych i Użytkowych Franciszek Nikiel / Henryk Kenig
11. Komisja Promocji Miasta Mirosław Styczeń
12. Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków Andrzej Jakubiczka
13. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Józef Niesyto
14. Komisja Ochrony Środowiska Janusz Okrzesik
15. Komisja Rolnictwa Piotr Ryszka
16. Komisja Małej Przedsiębiorczości, Handlu i Usług Wiesław Handzlik
17. Komisja ds. Rodziny Krzysztof Jonkisz

 

Wybory

W maju 1994 roku dobiegła końca pierwsza kadencja samorządu terytorialnego, w czerwcu 1994 roku odbyły się wybory Rady Miejskiej drugiej kadencji. Brało w nich udział 42.338 bielszczan, którzy najwięcej, bo 9.532 głosy, oddali na kandydatów Unii dla Bielska-Białej. 8.792 głosy padły na kandydatów Koalicji Samorządowej dla Bielska-Białej, 6.792 głosy na listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 6.514 głosów na listę Koalicji Bielskiej, 2.753 głosy na listę Konfederacji Polski Niepodległej, 1.286 głosów na Forum Gospodarcze, 1.161 głosów na listę Zbigniewa Pietrzykowskiego, 1.093 głosy na listę Unii Pracy, 989 głosów na Towarzystwo Gospodarcze, 686 głosów na Polskie Stronnictwo Ludowe, 648 głosów na listę Polskiej Partii Emerytów i Rencistów, 518 głosów na Zieloną Listę, 318 głosów na listę Komitetu Wyborczego Mieszkańców Leszczyn, 262 głosy na listę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, 164 głosy na listę Rady Osiedla Kopernika, 142 głosy na listę Niezależnych, 81 głosów na listę Bezpartyjnych, 76 głosów na PPS, 74 głosy na listę Niepartyjni-Niezależni, 73 głosy na listę Towarzystwa Miłośników Lwowa, 68 osób poparło kandydatów Bielskiego Towarzystwa Tramwajowego, 25 - Stowarzyszenie Consensus, 21 osób zagłosowało na Polski Ruch Monarchistów.
W skład Rady Miejskiej w Bielsku-Białej weszło 45 radnych, w tym 16 mandatów zdobyła Unia dla Bielska-Białej, 13 – Koalicja Samorządowa, 8 – SLD, 7- Koalicja Bielska oraz 1 mandat – Konfederacja Polski Niepodległej.
Rekordowy wynik otrzymał dotychczasowy prezydent Krzysztof Jonkisz – 1047 głosów.
Radni utworzyli trzy kluby: Unia dla Bielska-Białej, Bielska Koalicja Samorządowa (w jej skład weszli radni Bielskiej Koalicji, Koalicji Samorządowej dla Bielska-Białej, Konfederacji Polski Niepodległej) i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pierwsza sesja

30 czerwca 1994 roku w sali sesyjnej Ratusza odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja Rady Miejskiej drugiej kadencji z udziałem licznych gości. Reprezentujemy różne środowiska wyborców i różne ugrupowania polityczne. Wierzę jednak, że te różnice będą czynnikiem wzbogacającym naszą pracę o nowe obserwacje i doświadczenia, a nie przyczyną konfliktów. Nasi wyborcy obdarzyli nas bowiem swym mandatem nie dla realizacji grupowych interesów, ale dla konstruktywnej pracy na rzecz całego miasta - mówił podczas inauguracji przewodniczący Rady Miejskiej pierwszej kadencji Henryk Juszczyk.
Obrady poprowadził radny senior Józef Niesyto. Radni złożyli ślubowanie: Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności naszej gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy.
Na stanowisko przewodniczącego rady Klub Bielsk Koalicji Samorządowej zgłosił kandydaturę Henryka Juszczyka, Klub Unii dla Bielska-Białej - Mariana Antonika, ten drugi uzyskał większą liczbę głosów i został nowym przewodniczącym. Rada wybrała też dwóch jego zastępców - Jerzego Balona i Henryka Juszczyka - oraz delegatów do Sejmiku Samorządowego, którymi zostali: Janusz Okrzesik, Stanisław Jakubowski, Władysław Błasiak i Ludwik Hejny.

Druga sesja

Na sesji 7 lipca 1994 r. dokonano wyboru prezydenta miasta i zarządu. W imieniu Klubu Radnych Bielskiej Koalicji Samorządowej były prezydent Krzysztof Jonkisz zgłosił kandydaturę spoza rady - Zbigniewa Michniowskiego, który od l lipca 1993 r. był dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych. Innych kandydatur nie było (radny i wiceprezydent w pierwszej kadencji Zbigniew Leraczyk nie wyraził zgody na kandydowanie). W tajnych wyborach radni zaakceptowali kandydaturę Michniowskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Antonik przyjął ślubowanie, jakie złożył przed radą nowo wybrany prezydent. Zbigniew Michniowski przedstawił dwie osoby jako kandydatów na swych zastępców - Zbigniewa Leraczyka z Unii dla Bielska-Białej i Jerzego Krawczyka z Bielskiej Koalicji Samorządowej. Rada w głosowaniu tajnym wybrała zgłoszone osoby.
Wybrano również pozostałych członków Zarządu Miasta, którymi zostali: Jan Chrząszcz z BKS, Stanisław Jakubowski z Unii dla Bielska-Białej, Jan Kania z Unii dla Bielska-Białej i Krzysztof Jonkisz z BKS. Na tym samym posiedzeniu utworzono komisję do prac nad statutem gminy i regulaminem Rady Miejskiej.

Najważniejsze wydarzenia II kadencji

Z dniem 1 października 1994 roku, na wniosek radnych, w strukturze Urzędu Miejskiego wyodrębniono Biuro Rady Miejskiej w randze samodzielnego Wydziału do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. 
Już pod koniec pierwszej kadencji Bielsko-Biała zdecydowało się na program pilotażowy, przejmując od administracji rządowej m.in. szkoły średnie, służbę zdrowia, placówki kultury i pomocy społecznej. Od początku zakładano, że do tych placówek trzeba będzie dopłacać z własnego budżetu. Dlatego, pierwszym i najważniejszym zadaniem samorządowców była walka o pieniądze z budżetu centralnego na ich bieżące utrzymanie. Sprawę tę ostatecznie udało się uregulować dzięki tzw. Ustawie o wielkich miastach z 24 listopada 1995 r., która przyznawała dużym miastom większy udział w podatkach od osób fizycznych. W tym też roku samorząd przejął szkoły podstawowe.

Najważniejszym prestiżowym wydarzeniem drugiej kadencji była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej 22 maja 1995 r. Jubileusz 550-lecia obchodził kościół św. Mikołaja, jubileusze stulecia świętowały bielskie tramwaje i wodociągi, miejska sieć gazownicza i elektryczna, Ratusz Miejski i schronisko na Szyndzielni. Rocznice te zaowocowały okolicznościowymi inicjatywami upamiętniającymi dorobek wielu pokoleń bielszczan. Szczególnie uroczyście obchodzono 13 października 1997 r. stulecie istnienia Ratusza, który został na tę okazję gruntownie odnowiony.

W trakcie II kadencji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia flagi miejskiej, rozstrzygnięto także konkurs na logo miasta. Zadecydowano o utworzeniu Miejskiego Domu Kultury z siedzibą w Domu Kultury Włókniarzy.

Przedsiębiorstwo wodociągowe Aqua jako pierwsza spółka komunalna w Polsce, otrzymało 28,5 mln dolarów kredytu z Banku Światowego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację miejskiej sieci wodociągów i kanalizacji. 

Władze miejskie zdecydowały o przystąpieniu Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie-Cites (w czerwcu 1994 r.), a także włączeniu się do europejskiej sieci miast Energie-Cites Europa (w lutym 1997 r. Bielsko-Biała zostało członkiem zarządu tego stowarzyszenia). Na przełomie 1997 i 1998 r. utworzono Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią, które pokierowało rozpoczętymi wcześniej pracami w tym obszarze, m.in. wymianą starych lamp ulicznych, które zastąpiło oświetlenie energooszczędne (na 142 ulicach wymieniono 2082 sztuki starego oświetlenia, zastępując je 1493 nowymi).

Aby poprawić sytuację mieszkaniową, powołano Agencję Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych oraz - wspólnie ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową - utworzono Bielskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Powołano także Fundację Bielska Starówka, rozpoczęło się planowanie rewitalizacji Starówki. Z myślą o inwestycjach publicznych zakupiono m.in. tereny dla Beskidzkiej Giełdy Towarowej oraz hale przemysłowe Finexu. 

Galeria