Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

Powołana Zarządzeniem NR ON.II.0050.421.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniona Zarządzeniem Nr ON 0050.1082.2020.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 maja 2020r.

W skład powołanej Rady wchodzą:

 • Adam Fabia – Przewodniczący
 • Kazimierz Bieniecki – Wiceprzewodniczący
 • Ewa Swatek – Sekretarz
 • Tadeusz Gierycz – Członek
 • Ewa Oczadły - Członek

Zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Terminy spotkań Rady

1. 10 września 2020 r.

2.  21 października 2020 r.

3.   9 listopada 2020 r.

4.   7 grudnia 2020 r.

Uwaga:

- projekty do zapoznania się przez Radę należy przesłać na 7 dni przed planowanym terminem spotkania,

- terminy spotkania w danym miesiącu mogą ulec zmianie, o czym zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani.

 

Kontakt do Rady

 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6
tel. 33 497 14 92

e-mail

politykaspol@bielsko-biala.pl

rada.niepelnosprawni@um.bielsko.pl


Protokoły posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej