Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (podanie)

Załączniki

  • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej)
  • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego,budynku

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłata skarbowa

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej-(Dz.U.Nr 225, poz.1635) - 10 zł opłaty skarbowej (termin wniesienia opłaty w dniu złożenia wniosku). Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Konto urzędu : PEKAO S.A. oddział w Bielsku-Białej Nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

„Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP - www.sekap.pl)
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.