Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunków zabudowy

Załączniki:

  • Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji
  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu Inwestora (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz z opłatą skarbową)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Opłaty:

Opłata skarbowa: za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy dotyczy spraw mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku 3 - Urbanistyka i Architektura) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego
Klauzula RODO