Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna:

art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek (druk do pobrania) o przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku:

- tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych – w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, jest większa niż trzy – powinien być sporządzony na podstawie uchwały (uchwał) wspólnoty mieszkaniowej przewidzianej przez art. 32a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- tzw. małych wspólnot mieszkaniowych – w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, nie jest większa niż trzy – wniosek powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli (współwłaścicieli) lokali.

Ponadto wniosek powinien:

- określać przedmiot wniosku (poprzez wskazanie oznaczonych działek gruntu lub poprzez oznaczenie przedmiotu wniosku na szkicu, stanowiącym wówczas załącznik do wniosku),

- informację w jaki sposób przebiega dostęp do drogi publicznej od budynków wnioskodawcy,

- wskazanie jakie urządzenia lub budowle pozwalające na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków wnioskodawcy zlokalizowane są nieruchomości objętej wnioskiem o nabycie,

- zawierać załączniki w postaci (dotyczy wyłącznie tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych): kopii uchwały o wyborze aktualnego zarządu wspólnoty mieszkaniowej, oraz kopii uchwały upoważniającej zarząd wspólnoty do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości podjętej zgodnie z art. 32 ustawy o własności lokali.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

WNIOSEK

 

Wniosek

Uwagi:

 

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).