Wydawanie Kart Dużej Rodziny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy w szczególności dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej:

 • w przypadku rodzica–dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.

Osoby uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.:

 • rodzica (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
 • małżonka rodzica,
 • dziecka – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeśli rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia.
 • Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka
 • w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 • Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajduje się na stronie:

obywatel.gov.pl

Wnioski

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria