Ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

Art. 50 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Dotyczy decyzji o warunkach zabudowy, ale nie dotyczy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Dodatkowo należy dołączyć kopię mapy zasadniczej w postaci papierowej, obejmującej obszar wokół terenu objętego wnioskiem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów. Przez front terenu objętego wnioskiem należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę (art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Jeżeli wniosek dotyczy inwestycji, o której mowa w pkt. 7.9 formularza wniosku, mapa powinna obejmować obszar w odległości nie większej niż 200 m (art. 64a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Termin załatwienia sprawy:

3 miesiące - zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z faktem, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu. W związku z art. 36 kpa w/w 2-miesięczny termin może ulec przedłużeniu.

Opłaty:

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku 

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 598 zł.

Zwolnione z opłaty jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego składa się pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który wydał decyzję(odwołanie składa się w Biurze obsługi Interesanta na stanowisku nr 3)Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Klauzula RODO