Wydawanie karty pasażera "Rodzina+"

Podstawa prawna

§ 2 pkt 1 ppkt 5 i § 5 ust. 3 pkt 1 załącznika do Zarządzenia Nr ON.0050.765.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 8823  oraz Zarządzenie Nr ON.0050.842.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty pasażera "Rodzina+" oraz  wzoru wniosku o jej wydanie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+"

Osoby uprawnione do otrzymania karty pasażera "Rodzina+"

Karta pasażera "Rodzina+" uprawnia do zakupu specjalnego imiennego biletu rocznego - jest to bilet roczny dla dzieci i młodzieży posiadających
w dniu wydania tej karty - kartę „Rodzina +” oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka,
b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.”

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+" rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+"

Wniosek o wydanie karty pasażera "Rodzina+"