Wydział Gospodarki Miejskiej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
 • Nadzór i koordynacja nad zimowym utrzymaniem dróg, placów, kładek i przejść podziemnych.
 • Współudział w wprowadzaniu metod utylizacji i recyklingu odpadów.
 • Nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 • Nadzór nad rejestracją psów.
 • Prowadzenie działań związanych z likwidacją i rekultywacją dzikich wysypisk śmieci.
 • Nadzór działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz współudział w jej rozwoju.
 • Nadzór działań w zakresie konserwacji i pielęgnacji lasu komunalnego, parków, zieleńców, skwerów.
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Realizacja zadań w zakresie konserwacji, porządkowaniu, pielęgnacji oraz remontów na cmentarzach wojskowych.
 • Wycinanie, redukcja, cięcie, pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, w tym również:         
  • nadzór nad programem przebudowy i modernizacji oświetlenia miejskiego
  • zlecanie i nadzorowanie oświetlenia placów, parków, przejść podziemnych i budowli będących w pieczy Gminy
 • Sprawdzanie stanu oświetlenia ulic miejskich.
 • Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg.
 • Koordynacja i nadzór w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej.
 • Współudział w nadzorze w zakresie kanalizacji sanitarnej.
 • Nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bielsko-Biała

oswietlenie@um.bielsko.pl
alina@um.bielsko.pl
j.modrzakowski@um.bielsko.pl

Zespół / Stanowisko Pokój e-mail
Kancelaria 6 gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Zespół ds. oświetlenia dróg

2

Zespół ds. utrzymania czystości

3
2

gmo@um.bielsko.pl
ar.dunat@um.bielsko.pl
Stanowisko ds. ochrony bezdomnych zwierząt 128a

lukowska@um.bielsko.pl

Stanowisko ds. obsługi obiektów komunalnych 6
2

b.gajda@um.bielsko.pl
j.blaszczyk@um.bielsko.pl 

Stanowisko ds. współpracy z MZD w zakresie zarządzania drogami 3 rsobo@um.bielsko.pl 
Stanowisko ds. opiniowania i realizacji projektów z BO 6

l.palecka@um.bielsko.pl
j.krajewska@um.bielsko.pl

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 7- parter pokoje nr 1 - 7, Plac Ratuszowy 6 -  I piętro pokój 128a
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 508 
FAX
33 4971 700