Wydział Gospodarki Miejskiej (jak załatwić sprawę)

 1. Kategorie
  1. Interwencja w sprawie utrzymania zieleńców, skwerów, parków, lasu komunalnego
  2. Wniosek o założenie I rozszerzenie cmentarza komunalnego
  3. Wniosek o zamknięcie cmentarza komunalnego
  4. Decyzja o zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
  5. Interwencja w sprawie ochrony I utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej
  6. Interwencja w sprawie utrzymania cmentarzy wojskowych
  7. Interwencja w sprawie dekoracji miasta
  8. Interwencja w sprawie wycinania, redukcji I pielęgnacji drzew I krzewów rosnących na terenie gminy
  9. Interwencja w sprawie utrzymania czystości I porządku w mieście
  10. Interwencja w sprawie utrzymania czystości terenów I dróg stanowiących własność gminy
  11. Interwencja w sprawie zimowego utrzymania dróg, placów, kładek I przejść podziemnych
  12. Interwencje w sprawie wystawiania koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych
  13. Interwencja w sprawie likwidacji dzikich wysypisk śmieci
  14. Interwencja w sprawie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
  15. Interwencja w sprawie oświetlenia ulic, placów, parków I przejść podziemnych
  16. Najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej (np. powieszenie przewodów teleinformatycznych).
  17. Opinia I uzgodnienie projektu technicznego w zakresie oświetlenia ulicznego oraz projektu inwestycyjnego w zakresie kolizji z urządzeniami oświetleniowymi I iluminacją obiektów będących własnością gminy
  18. Interwencja w sprawie akcji deratyzacyjnej w zakresie stosowania przepisów sanitarno-porządkowych
  19. Interwencja w sprawie utrzymania szaletów miejskich
  20. Interwencja w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  21. Interwencja w sprawie unieszkodliwiania zwłok zwierząt
  22. Interwencja w sprawie realizacji modernizacji dróg I współpracy z miejskim zarządem dróg
  23. Interwencje w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę
  24. Interwencja w sprawie utrzymania kanalizacji deszczowej I kanalizacji sanitarnej.
  25. Interwencja w sprawie cieków wodnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta
  26. Interwencja w sprawie działania fontann
  27. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowsk I spalarni zwłok zwierzęcych I ich części na terenie gminy bielsko-biała