Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który w szczególności powinien zawierać:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy
 • rodzaj i nazwę imprezy
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw

Wniosek należy składać co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia - 48,00 zł numer konta do wpłaty  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.