Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974r. Nr 10, poz. 64 i z 1982r. Nr 11, poz. 79), ustawa o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138, z 1961r., Nr 7, poz. 47 i Nr 32, poz. 159 oraz z 1972r. Nr 27, poz. 192), ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz.U. z 1969r. Nr 27, poz. 216 z 1972r. Nr 49, poz. 312 i z 1985r. Nr 22, poz. 99), art. 22 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969r. Nr 22, poz. 159, z 1972r. Nr 27, poz. 193 oraz z 1974r. Nr 14, poz. 84), ustawa o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192 z 1973r. Nr 48, poz. 282 i z 1985r. Nr 22, poz. 99), ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991r. Nr 30 poz. 127 z późn. zm.) do nieruchomości wywłaszczonych na rzecz państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz do gruntów wywłaszczonych na podstawie odrębnych przepisów w związku z potrzebami Tatrzańskiego Parku Narodowego, art. 9 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizowanych narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952r. Nr 4, poz. 31) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 2204).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości złożony przez poprzedniego właściciela lub następcę (następców) prawnych
Załączniki:

  • decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości lub akt prawny stanowiący o przejęciu lub nabyciu na rzecz Skarbu Państwa,
  • postanowienie sądowe o nabyciu spadku po byłym właścicielu wywłaszczonej nieruchomości,
  • mapa z zaznaczonymi granicami gruntów objętych roszczeniem o zwrot.

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Mienie Gminne i Rolnictwo)

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o zwrot nieruchomości