Informacje dotyczące zasad aktualizacji PROM na lata 2007-2013

Zasady wprowadzania zmian do PROM:

 • Wpisanie do PROM nowego projektu lub aktualizacja projektu wpisanego do PROM odbywa się poprzez  złożenie  w terminie od 1 października do 30 listopada każdego roku następujących dokumentów:
  – karty projektu
  – oświadczenia
 • Wyżej wymienione dokumenty należy składać do Operatora Programu – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach  7:00–15:00. podpisane Karty projektów mogą być składane w wersji papierowej (wraz z oświadczeniem) i wersji elektronicznej na adres e-mail:  prs@um.bielsko.pl.
 • Operator Programu opracowuje zbiorczy projekt zmian (aktualizacji) PROM i przesyła go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach, w celu uzyskania opinii dotyczących konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Projekt aktualizacji PROM uwzględniający zapisy opinii zostaje skierowany na sesję Rady Miejskiej.
 • Stosowna uchwała Rady Miejskiej jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Rewitalizacja w Bielsku-Białej”.
 • Inwestorzy, których projekty znajdują się w PROM, są zobowiązani do składania sprawozdań (zgodnie z kartą sprawozdania) z realizacji projektu w okresach dwuletnich (zgodnie z zapisami w PROM – pkt 9.1 Monitoring)
 • Termin przesłania kolejnego sprawozdania, obejmującego realizację zadań w latach 2009–2010: 01.10.2011–30.11.2011 – mile widziane załączenie zdjęć przed i po realizacji projektu

 

Karta projektu – PROM – wzór

Wzór oświadczenia

Karta sprawozdania