Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

KOMUNIKAT Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach:

Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty
i wychowania jest zebranie opinii i sugestii w kwestii wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, wysokości stawki za godzinę zajęć uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia
z wnoszenia z tej opłaty.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają 10 dni.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uwagi i opinie dotyczące projektów uchwał można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: mzo@mzo.bielsko.pl.

Z up. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY
mgr. Janusz Kaps

Plik dźwiękowy

Komunikat

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej