Konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej"

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1065.2020.OSE z dnia 11 maja 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej" w związku z zakwalifikowaniem się przez Miasto Bielsko-Biała w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV.Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176).

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 15 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, a także rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 25 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmują obszar Miasta Bielska-Białej, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są właściciele, współwłaściciele oraz osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez uprawnione podmioty uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot konsultacji:

- na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:  ose@um.bielsko.pl - formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne, a projekt Regulaminu zostanie zamieszczony na stronie internetowej bip.um.bielsko.pl
-  pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, pl. Ratuszowy 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej oraz projekt Regulaminu wyłożony do wglądu.


Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w inny sposób, po terminie lub niepodpisane zgodnie z instrukcją określoną w formularzu zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.       

Z up. PREZYDENTA MIASTA

[-] Adam Ruśniak

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Ogłoszenie ws. konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej dot. projektu

Formularz konsultacji

Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego

Zał. 1 - Harmonogram projektu grantowego

Zał. 2 - Wzór deklaracji udziału w projekcie

Zał. 2a - Wzór ankiety dot. instalacji OZE

Zał. 2b - Wzór oświadczenia o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji

Zał. 2c - Wzór oświadczenia dot. zasiedlenia budynku

Zał. 2d - Wzór oświadczenia dot. dachu

Zał. 3 - Wzór wniosku o udzielenie grantu

Zał. 3a - Wzór zapytania ofertowego

Zał. 4 - Wzór umowy o powierzenie grantu

Zał. 5 - Wzór wniosku o płatność

Zał. 5a - Wzór oświadczenia do wniosku o płatność

Protokół z konsultacji społecznych