Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.05.2018 r. nr ON.0050.3165.2018.MZD w dniach od 18 do 22 czerwca 2018 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176) oraz Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 8 do 15 czerwca 2018 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, a także rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej uwag i opinii dotyczących projektu uchwały na adres poczty elektronicznej Biura Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Wymaga się, aby formularz zawierał podpis wnoszącego zamieszczony pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

[-] Lubomir Zawierucha

Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej

Protokół z konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska Białej