Konsultacje społeczne dotyczące realizacji przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej.

Konsultacje społeczne dotyczące realizacji przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1318.2020.IN z dnia 27 sierpnia 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące realizacji przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Uchwały nr Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176)

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 1 września 2020 r. do 9 września  2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, umieszczenie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta wniosków, uwag oraz opinii w sprawie koncepcji projektowej modernizacji parku oraz placu, która zostanie udostępniona na stronie internetowej www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne.

Opinie, wnioski oraz uwagi można składać:

•   na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.bielsko.pl,

•   pisemnie poprzez złożenie formularza w wersji papierowej w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w budynku przy pl. Ratuszowym 7, w pokoju  nr 11 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu konsultacji, którego wzór opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

 

Protokół z konsultacji 

Raport z konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz konsultacji

Prezentacja koncepcji projektowej