Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    
Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 21 sierpnia 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 3 września 2012 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta oraz organizacje pożytku publicznego  opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym  formularzu (wzór formularza w załączeniu). W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych.
Przejęcie przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych – stosownie do art. 6c ust. 2 cytowanej ustawy. Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 26 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – uchwała nr XX/496/2012.
Stosownie do art. 6j ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z art. 6j ust. 1 - 3 cytowanej ustawy:
„ ust. 1 W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Ust. 2 W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Ust. 3 W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.”

Przepisy ustawy, dotyczące nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są skonstruowane alternatywnie.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • (art. 6j ust. 1) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską,
 • (art. 6j ust. 1) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską,
 • (art. 6j ust. 1) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską,
 • (art. 6j ust. 2) – Rada Miejska może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (brak alternatywy – art. 6j ust. 3)

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską.

Natomiast w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (art. 6j ust. 4)

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z  wymienionymi metodami.
Zgodnie z delegacją ustawową, o której mowa w art. 6j ust. 5 cytowanej ustawy rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Czyli Rada Miejska może ustalić sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wybór jednej z metod.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości (uchwała nr XX/497/2012 z 26 czerwca 2012 r.) nie analizowano wszystkich wymienionych metod.

Przeanalizowano następujące metody określania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana jest według liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości. („od pojemnika”),
 • w którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określona jako suma opłat „od pojemnika” i  ilości zużytej wody,
 • w którym ta opłata jest określana według ilości zużytej wody.

Przedmiotową analizę przeprowadzono w kontekście określonych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
 • osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko poprzez mechaniczno-biologiczną instalację Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. wraz z kompostownią i sortownią,
 • zapewnienie trwałości inwestycji Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej, dofinansowanej z Funduszu Spójności, poprzez skierowanie całego strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy,
 • utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wskazane cele są zgodne z Aktualizacją strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 r., przyjętej uchwałą nr XX/496/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Wskazane cele są również zgodne z zapisami Aktualizacji programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej, przyjętej uchwałą nr V/62/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W tych dokumentach zapisano, iż zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być zasada zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w pozostałych dziedzinach gospodarki, w tym gospodarki komunalnej.

Nadrzędnym celem wyboru jest możliwie najmniejsze obciążanie właścicieli nieruchomości kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym zorganizowaniu optymalnie sprawnego i maksymalnie szczelnego systemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wyrażoną w cytowanych dokumentach strategicznych.

Dodatkowo analizę przeprowadzono, mając na uwadze:

 • po pierwsze: optymalne oszacowanie kosztów funkcjonowania całego systemu, na który składają się odbiór, transport, odzysk, zagospodarowanie odpadów, utworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki, edukacja i informacja oraz koszty administracji systemu, w celu minimalizacji ryzyka niepowodzenia ekonomicznego przedsięwzięcia;
 • po drugie: prognozowanie wpływów z opłat, a tym samym zaplanowanie na dany okres rozliczeniowy przepływów pieniężnych;
 • po trzecie: maksymalne uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co skutkować będzie mniejszymi opłatami jednostkowymi;
 • po czwarte: zmniejszenie kosztów administracji systemu, co będzie miało przełożenie na wysokość opłaty;
 • po piąte: objęcie systemem gospodarki odpadami tzw. szarej strefy – element sprawiedliwości społecznej;
 • po szóste: osiągnięcie dodatkowego efektu gospodarczego i ekologicznego – poprzez zewidencjonowanie nieruchomości niewyposażonych dotąd w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną będzie można ukierunkować działania inwestycyjne.  

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wybór metody naliczania opłaty wg ilości zużywanej wody. Metoda ta w sposób optymalny, dla uwarunkowań Gminy Bielsko-Biała  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,  zapewni realizację celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli „czyste miasto”, „sprawny system”.

Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest również konsekwencją wcześniejszego wyboru tej metody dla nieruchomości zamieszkałych, dokonanego przez Radę Miejską.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

Galeria zdjęć