Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i 6, ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), §6 pkt 1 i §9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz  Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. śl. z 2010 r., nr 220, poz. 3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

 Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są interesariusze wymienieni w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, tj.:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl      oraz w wersji papierowej na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

Uwagi ustne można wnieść w dniach od 27 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r. bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój 301 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Istnieje możliwość osobistego zapoznania się z dokumentami podlegającymi konsultacjom, które wyłożone będą do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój nr 301 oraz na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6. Dokumenty będą dostępne w czasie trwania konsultacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

W ramach konsultacji odbędzie się:

1) 11 stycznia 2024 r. od godziny 16.00 do godziny 18.00 otwarte spotkanie dla interesariuszy w budynku Punkt 11, przy ul. 11 Listopada 24 w Bielsku-Białej,

2) 18 stycznia 2024 r. od godziny 16.00 do godziny 18.00 otwarta dla interesariuszy debata z udziałem ekspertów ds. rewitalizacji, w budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej, w dużej sali konferencyjnej (parter).

 Konsultacje rozpoczynają się 27 grudnia 2023 r. i trwają do 28 stycznia 2024 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

 

Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Status
Zamknięte

INTERAKTYWNY FORMULARZ KONSULTACJI

Data urodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej, w zakresie kategorii danych określonych w niniejszym formularzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), o tym, że a) administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1,
b) z Inspektorem Ochrony Danych osobowych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
- telefonicznie: 33 49771 721,
- pisemnie na adres administratora,
c) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) moje dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu o którym mowa w ppkt. c i zostaną usunięte po zakończeniu procesu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
e) podanie przeze mnie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane,
f) dostęp do moich danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
g) w zakresie przetwarzania danych osobowych posiadam następujące prawa:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona,
- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawie prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
h) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z w sposób niezgodny z prawem, przysługuje pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.