Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna:

art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane Dokumenty:

  • Wniosek inwestora lub projektanta
  • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu /ewentualnie/.

Załączniki:

2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawione na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Nieobligatoryjne dokumenty usprawniające przeprowadzenie narady koordynacyjnej (zalecane do załączenia):

  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
  • wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych wraz ze szkicem lub plik z projektem w formacie DXF (v. 2004 lub niższa);
  • orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
  • pełnomocnictwo w oryginale lub odpis notarialny pełnomocnictwa;
  • oryginał mapy opisanej w punkcie 1 (do wglądu).

Opłata skarbowa:

za ewentualne pełnomocnictwo złożone do akt sprawy.

Opłata ustawowa:

Zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 6 oraz art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  - opłata za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu powinna zostać wniesiona przed naradą koordynacyjną. Stawki dotyczące koordynacji sieci zawiera tabela 16 (poz. 6), będąca załącznikiem do w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy:

nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje (wydawany jest protokół, od którego nie przysługuje odwołanie).

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Wniosek(PDF)

 

Wniosek