Małe granty 2023 r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.231.2023.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób złożona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w dniu 6 marca 2023 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON-II.0050.132.2023.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Muuve.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Muuve. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Muuve w dniu 30 stycznia 2023 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego