BMU-3 ul. Ceramiczna

Adres
ul. Ceramiczna
Opis

Nieruchomości oznaczone jako działki 122/1, 123/1, 2706 obj. Kw BB1B/00060005/0 oraz działki 128/3, 128/5 i 2028/6 obj. Kw BB1B/00061044/2 obręb Komorowice Krakowskie, stanowią jedną funkcjonalną i gospodarczą całość.

Przetarg dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej, z jednoczesną sprzedażą budynków usytuowanych na dz. 2706 i dz. 122/1.

Nieruchomość ozn. jako dz. 2706 i dz. 122/1 zabudowane są zabytkowym budynkiem dawnego dworu Rosta (dawniej mieszkalnego) - przeznaczonego do odbudowy oraz budynkiem dawnej stajni - przeznaczonym do remontu. Południowa część nieruchomości porośnięta jest drzewami i krzewami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej - ul. Ceramicznej.

Przedmiotowe działki zabudowane budynkami tzw. dworu Rosta wraz z kamiennym krzyżem usytuowanym przy bramie wjazdowej ujęte są w gminnej ewidencji zabytków, natomiast nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Zgodnie z planem, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się ochronę obiektów o wartościach zabytkowych m.in. krzyża przy ul. Ceramicznej 2 (obok dworu Emanuela Rosta) poprzez zachowanie rzeźby w obecnym miejscu i kształcie, utrzymanie ekspozycji, przywrócenie naturalnej kolorystyki kamienia i konserwacja kamieniarki.

Ustala się następujący harmonogram prac dotyczących:

a) odbudowy i remontu dawnego dworu Rosta:

– I etap (ściany, elewacje, stolarka i dach) w terminie do 5 lat od dnia zawarcia
aktu notarialnego,

– II etap (prace wykończeniowe) w terminie do 7 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

 b) remontu budynku dawnej stajni:

– I etap w terminie do 3 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego,

– II etap (zakończenie prac) w terminie do 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Odbudowa dworu Rosta powinna być przeprowadzona na podstawie zachowanej, szczegółowej inwentaryzacji, przy odtworzeniu jego bryły, elewacji, formy dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, gdzie wnętrze budynku może być kształtowane pod potrzeby nowej funkcji. Dodatkowo istnieje możliwość zlokalizowania nowego obiektu w miejscu nieistniejącego budynku gospodarczego. W zakresie funkcji ustala się nieuciążliwe usługi np. sportowo-rekreacyjne, hotel, gastronomia, odnowa biologiczna.

Wszelkie roboty budowlane oraz zmiana sposobu użytkowania wymagają uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, z tym, że pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 % tej ceny. Do ww. opłat zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Składnik budowlany jako towar używany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniony z podatku VAT.

Ustala się bonifikatę w wysokości 70 % od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości. Warunkiem udzielenia bonifikaty za poszczególne lata jest każdorazowo złożenie wniosku o jej udzielenie oraz spełnienie niżej określonych wymagań tj:

  1. za rok pierwszy, drugi i trzeci następujące po roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego: uzyskanie pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w przedmiocie remontu budynku dawnej stajni, w terminie do końca roku, w którym to prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione;
  2. za rok czwarty i piąty: rozpoczęcie remontu budynku dawnej stajni w terminie
    do końca roku trzeciego następującego po roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;
  3. za rok szósty i siódmy: zakończenie remontu budynku dawnej stajni oraz rozpoczęcie odbudowy i remontu budynku dawnego dworu po uzyskaniu pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
    w terminie do końca roku piątego następującego po roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;
  4. za rok ósmy i każdy kolejny: zakończenie odbudowy i remontu budynku dawnego dworu w terminie do końca roku siódmego następującego po roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

 

Kategoria
Sport, kultura i oświata
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
4560.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
111.900,00 zł
Data przetargu / rokowań
31 marca 2021 r.
Cena
1.119.000,00 zł, w tym: grunt 725.679,00 zł, budynki 393.321,00 zł
Numer działki
122/1, 123/1, 2706, 128/3, 128/5, 2028/6
Obręb
Komorowice Krakowskie
KW
BB1B/00060005/0, Kw BB1B/00061044/2