Otwarte Konkursy Ofert

 

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zamieszczamy aktualnie obowiązujący wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  
SPRAWOZDANIE

KONKURS OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (VI edycja 2021) Profilaktyka, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację  w pierwszym półroczu 2021 r. zadania z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i Promocja Zdrowia (I edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021 -2023 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (IV edycja 2021) Asystent

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (asystent).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (III edycja 2021) Świetlice

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (II edycja 2021) Transport

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (transport).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (V edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Komunikat PM

HARMONOGRAMY KONKURSÓW OFERT NA 2021 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy harmonogramy planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Harmonogramy będą na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.

KONKURS OFERT - Integracja Cudzoziemców (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w I półroczu 2021 roku zadania pn.:  "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne

KONKURS OFERT - Turystyka i Krajoznawstwo (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (I edycja 2021) Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (XI edycja 2020) Paczki świąteczne

Informujemy, że rozstrzygnięta została XI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej (paczki świąteczne).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja w latach 2021-2023 (opieka hospicyjna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2021 - 2023  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej -  - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja 2021 r. ogrzewalnia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IV edycja 2021 r. usługi asystenckie)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja 2021 r.  świetlice)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja 2021 r. - transport)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja 2021 r. - nieodpłatna pomoc prawna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XI edycja - paczki świąteczne)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Promocja i Organizacja Wolontariatu (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załączniki do umowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załączniki do umowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Promocja i organizacja wolontariatu (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym ofertę należy wygenerować za pomocą systemu "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (III edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (X edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została X edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację w II półroczu 2020 r. zadania z  zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Załączniki do umowy:
Aktualizacja kosztorysu.
Aktualizacja harmonogramu.

 


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (X edycja - wypoczynek dzieci i młodzieży)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - X edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić ofertę.

PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2020 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


KONKURS OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy (I edycja - konkurs na wkład własny).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Edukacja (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga !

W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców od 20 marca przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 wystawiona została specjalna skrzynka korespondencyjna, w której można umieszczać pisma kierowane do Urzędu.

W przypadku złożenia do skrzynki oferty na realizację zadania publicznego prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

Skrzynka pozostaje do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

  • poniedziałek–środa 7:30–15:30
  • czwartek 7:30–18:00
  • piątek 7:30–13:00

KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

UWAGA!!!

UZUPEŁNIENIE KONKURSÓW OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja) oraz Turystyka i krajoznawstwo (I edycja).

Informujemy o zmianie terminów składania ofert oraz terminów realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (II edycja) oraz turystyki i krajoznawstwa (I edycja). 
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)
Turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

KONKURS OFERT - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (IX edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Edukacja (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (VIII edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IX edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (VII edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację zadania w 2020 r. zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Załączniki do umowy:
Aktualizacja kosztorysu.
Aktualizacja harmonogramu.

HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2020 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Harmonogram będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Zdrowie (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (VI edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załącznikami do umowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (V edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 - 2022 z zakresu polityki społecznej (świetlica).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2020 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (III edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (IV edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (II edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


WZORY SPRAWOZDAŃ

Zamieszczamy poniżej obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego:

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r. - SPRAWOZDANIE

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna XV edycja (WIGILIA)

Informujemy, że rozstrzygnięta została XV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. zakresu polityki społecznej -WIGILIA

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji  oraz z załącznikami do umowy znajduje się w linku poniżej: 

link


KONKURS OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


KONKURS OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2022 z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna XIV edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XIV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja - nieodpłatna pomoc prawna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja - Ogrzewalnia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja - Noclegownia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


WZORY SPRAWOZDAŃ

Zamieszczamy poniżej obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego:

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna - III edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XIV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XIV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - XIII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.


KONKURS OFERT - kultura fizyczna (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - XII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.

Aktualizacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.


KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (XI edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Uwaga !!! Uzupełnienie otwartego konkursu ofert - edycja XIII

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe oraz uzupełnienie konkursu

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Nowy wzór sprawozdania.

Zamieszczamy poniżej nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu polityki społecznej - XII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura i sztuka - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.

Aktualizacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.


 KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  (II edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - X edycja.

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została X edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu wniosków.

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację zadania w 2019 r. zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

 

 Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kosztorysu.

Aktualizacja harmonogramu.


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2019 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".

Załączniki:

OGŁOSZENIE - konkurs wniosków

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji

2. Wzór umowy o realizację zadania publicznego

3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia


 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (X edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - X edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


KONKURS OFERT - Kultura i Sztuka (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - IX edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.


  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ratownictwo i ochrona ludności - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność na rzecz integracji cudzoziemców - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.


  KONKURS OFERT - Polityka Społeczna (IX edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na krótkie spotkanie w dniu 11 kwietnia od godz. 15.00 do godz. 16.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - turystyka I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 KONKURS OFERT - Działalność na rzecz integracji cudzoziemców (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - edukacja (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)


 

KONKURS OFERT - Turystyka (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu turystyki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)


 

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura i Sztuka I edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i sztuki.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VIII edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VII edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia I edycja + komunikat o unieważnieniu konkursu - zadanie I.1

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia I edycja. Jednocześnie unieważniono konkurs na zadanie I.1.

 

Zarządzenie + Komunikat  Prezydenta Miasta


 

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)


KONKURS OFERT - Działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna I edycja (część druga)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja (część druga) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 KONKURS OFERT - EDUKACJA (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu EDUKACJI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna I edycja (część pierwsza)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja (część pierwsza) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)


KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)


 KONKURS OFERT - ochrona i promocja zdrowia (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna VI edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (ośrodek wsparcia dla osób starszych).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna V edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (asystent).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna IV edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu polityki społecznej (profilaktyka).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna III edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu polityki społecznej (bank chleba).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna II edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice, transport).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu  


 HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2019 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2019 rok.
Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)


KONKURS OFERT - Kultura i Sztuka (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna I edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 


  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna VIII edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została  VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu polityki społecznej (wigilia).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 

Załączniki do umowy:
 

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja (osoby starsze) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (V edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja (usługi asystenckie) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (IV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja (profilaktyka) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)

 


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja (bank chleba) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (II edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja (świetlice, transport) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)


 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (I edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja (nieodpłatna pomoc prawna) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)


KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja (WIGILIA) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka Społeczna VII edycja 2018
 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. z zakresu Polityki społecznej.
 

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura fizyczna III edycja 2018
 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. z zakresu Kultury fizycznej.
 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 

Załączniki do umowy:
 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu


 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura i Sztuka II edycja 2018

Informujemy, że rozstrzygnięta została  II edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Kultury i Sztuki.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
Załączniki do umowy:
 

2. Korekta kosztorysu


KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)


KONKURS OFERT - KULTURA FIZYCZNA (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)


 HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2018 r.
 
 
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2018 rok.
Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

 

 

 FORMULARZE DO POBRANIA :
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VI edycja 2018
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  VI edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
     2. Korekta kosztorysu

Otwarty konkurs ofert z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 07 czerwca 2018 r. o godz. 17.00.


Konkurs ofert - RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

 

Termin składania ofert upływa 18 maja o 2018 r. o godz. 15.00.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka I edycja 2018
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Turystyki.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
    
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna V edycja 2018
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  V edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
    
 

Konkurs ofert - POLITYKA SPOŁECZNA (VI edycja)

Informujemy, że ogłoszona została VI edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia2018 r. o godz. 15.00.


Rozstrzygnięcie konkursu - EDUKACJA  (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta


 

Rozstrzygnięcie konkursu - KULTURA FIZYCZNA  (II edycja)
 
 
Informujemy, że został rozstrzygniety otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1, część 2) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
część 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 część 2 - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 


 

 

Rozstrzygnięcie konkursu - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI (...) - I edycja
 
 
Informujemy, że został rozstrzygniety otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 

 

Konkurs ofert - EDUKACJA (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu EDUKACJI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.


Konkurs ofert - TURYSTYKA (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu TURYSTYKI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna IV edycja 2018

 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  IV edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
    
 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  - II edycja
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  II edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w 2018 roku  z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - KULTURA I SZTUKA  (I edycja 2018)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu KULTURY I SZTUKI.
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
    

Konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)
 
 
Informujemy, że ogłoszona została II edycja  otwartego  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań     publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
 
 
Załączniki :
 
 
 
Termin składania ofert upływa 19 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA III edycja oraz IV edycja (zad I.4) -2018 rok 
 
             
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja 2018).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - I edycja
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA  (I edycja 2018)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ. 
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
 
Załączniki do umowy:
    

 
 
Konkurs ofert - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI (...) - I edycja
 
 
Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
 
Załączniki :
 
1. Ogłoszenie konkursowe.
 
 
 
Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. o ogodz. 17.00.
 

 
Konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA (I edycja)
 
 
Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
 
Załączniki :
 
1. Ogłoszenie konkursowe.
 
 
 
Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2018 r. o ogodz. 17.00.
 
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja 2018
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja . 
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Załączniki:
 

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 
 

Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - II edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 

Kultura i sztuka - I edycja 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI- I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 
 
Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017 r. o ogodz. 17.00.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA
(I edycja) - POMOC PRAWNA 2018 rok
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I edycja 2018).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 
 
  

 POLITYKA SPOŁECZNA - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 
   
OTWARTE KONKURSY OFERT - 2017


 
  
 
ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - IX edycja
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX edycja (WIGILIA)
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (IX edycja)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ          (IX edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA
(VIII edycja)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA I SZTUKA
(II edycja)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja)przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
 
Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2017 r. o godz. 17.00.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA FIZYCZNA (VI edycja)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA FIZYCZNA
(V edycja)
 
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (V edycja).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

KULTURA FIZYCZNA - VI edycja
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia br. o godz. 15.00.
 
 
Załączniki :
 

KULTURA FIZYCZNA - V edycja
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Termin składania ofert upływa dnia 19 lipca br. o godz. 15.30.
 
 
Załączniki :
 
 

KULTURA I SZTUKA - II edycja
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca br. o godz. 15.30.
 
 
Załączniki :
 
 
ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI)
 
Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI).
 
Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI EDYCJA  2017 rok
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2017-2018 roku  przez podmioty prowadzące działalność   w sferze pożytku publicznego:
 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

Link do strony www MOPS-u:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84


POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII (WYPOCZYNEK LETNI) edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 
     

  
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (IV edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:
2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert -  EDUKACJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu EDUKACJI - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik- Zarządzenie Prezydenta Miasta


Konkurs Ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

 
UWAGA !
Sprostowanie konkursu:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84

 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu TURYSTYKI w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu turystyki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:
2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (V edycja)

 

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:
2. Korekta kosztorysu 2017

POLITYKA SPOŁECZNA - VI edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2017-2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (III edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (III edycja)

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (IV edycja)

 

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej (IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

Kultura fizyczna - IV edycja
 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (IV edycja).

Szczegóły konkursu  znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  17 marca 2017 r. 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (IV edycja)

 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 
Zachęcamy do korzystania z aplikacji eGenerator
 
Przypominamy, że istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem:
 
Zwracamy jednak uwagę, że przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku złożenia w Urzedzie Miejskim lub przesłania pocztą systemowo wygenerowanego wydruku.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (III edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:
2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:
2. Korekta kosztorysu 2017
EDUKACJA - I edycja
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu EDUKACJI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Załączniki :
 
 
 

TURYSTYKA - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu TURYSTYKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 
      
 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić      
POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY i SZTUKI w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

Kultura fizyczna - III edycja
 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (III edycja).

Szczegóły konkursu  znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  20 lutego 2017 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (III edycja)

 

 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (II edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (II edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
 
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

 

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:
Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

Formularze korekty kosztorysu i harmonogramu
 
Przedstawiamy NOWE formularze korekty kosztorysu i harmonogramu, które obowiązują w 2017 r.
W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana dokumenty te stanowią załączniki do umów zawieranych na realizację zadań w 2017 r.
Załączniki:

Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638) - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 
       
 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 
     
 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II EDYCJA  2017 rok
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2017-2018 roku   przez podmioty prowadzące działalność        w sferze pożytku publicznego:
 
Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Kultura fizyczna - II edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (II edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  9 stycznia 2017 r. 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (II edycja)

 

 

 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2017 r.
 
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2017 rok.
Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:
 

Ważna informacja - obowiązuje już nowy wzór oferty !!!

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania.

 

Rozporządznie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r., zatem aplikując na  konkursy ogłaszane po tym terminie trzeba pamietać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU !

 

Sam wzór oferty nie wprowadza jakiś rewolucyjnych zmian - wprowadzono kilka nowych rubryk, nieco inny kształt przyjął kosztorys i rozbudowano część finansową związaną z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego.  

 

Przedstawiamy nowy wzór oferty wraz z poradnikiem, który pomoże Państwu wypełnić formularz:

1. Wzór oferty (plik WORD);

2. Wzór oferty - Poradnik -  "Jak wypełnić ofertę".

 

Poniżej nowy wzór formularza sprawozdania z realizacji zadania:

1. NOWY wzór sprawozdania (WORD)

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

 


Kultura i sztuka - I edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  5 stycznia 2017 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura i sztuka (I edycja)

 

 

 

 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 

 

UWAGA !

Obowiązuje nowy formularz oferty ! 

 

Przypominamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania. Rozporządzanie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r.,zatem aplikując na konkurs trzeba pamiętać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU ! 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I EDYCJA  2017 rok
 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 roku  (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność            w sferze pożytku publicznego:
 
Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 


 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX EDYCJA
 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 


Kultura fizyczna - I edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (I edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  15 grudnia 2016 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (I edycja)

 

 

 

 
3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 

 

UWAGA !

Obowiązuje nowy formularz oferty ! 

 

Przypominamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania. Rozporządzanie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r.,zatem aplikując na ogłaszane aktualnie konkursy trzeba pamiętać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU !  

Sam wzór oferty nie wprowadza jakiś rewolucyjnych zmian - można znaleźć kilka nowych rubryk, niektóre rubryki połączono w jedno pole, nieco inny kształt przyjął kosztorys – tabela składa się z dwóch odrębnych części: koszty merytoryczne i koszty obsługi zadania. Ponadto m.in. rozbudowano część finansową dotyczącą przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego oraz wprowadzono obowiązek precyzyjnej informacji o zamiarze pobierania opłat od adresatów zadania. Oczywiście dotacje udzielone na podstawie nowej oferty i umowy będzie trzeba rozliczyć na nowym formularzu sprawozdania.  

W związku z powyższym zapraszamy na indywidualne konsultacje przedstawicieli organizacji, które zamierzają aplikować w konkursie. W trakcie konsultacji, które odbędą się w dn.1 grudnia br. (czwartek) w Ośrodku Wsparcia  Ekonomii Społecznej, Plac Opatrzności Bożej 18 w godz. 12.00 - 17.00 omówimy znowelizowany wzór oferty. 

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dogodnej dla Państwa godziny – tel. 33/497-1-633, 638, e-mail: ngo@um.bielsko.pl. 

 


 
POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2017-2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

POLITYKA SPOŁECZNA - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2016

POLITYKA SPOŁECZNA - IX edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Otwarty Konkurs Ofert
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego .

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&aid=1284

 

Uwaga !

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84

 


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII EDYCJA
 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
I SZTUKI - II EDYCJA
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
Załączniki do umowy:

 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
Fizycznej - IV EDYCJA
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY Fizycznej (IV edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 

POLITYKA SPOŁECZNA - VIII edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
UWAGA !
Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.
Załączniki :
 
 
 

KULTURA FIZYCZNA - IV edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
UWAGA !
Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.
Załączniki :
 

KULTURA I SZTUKA - II edycja
 
Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
 
Termin składania ofert upływa dnia 06 lipca 2016 roku o 15.30.
 
UWAGA !
Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3. Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Załączniki :
 
 

 
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ oraz POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 
Informujemy, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2016 z zakresu:
 
 
 
 
Wykazy podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajdują się w poniższych załącznikach:
- Zarządznie POLITYKA SPOŁECZNA
- Zarządznie KULTURA FIZYCZNA
 

 
KULTURA FIZYCZNA - III edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
UWAGA !
Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.
Załączniki :
 
 
 
 
 

 
POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (Wypoczynek letni)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
UWAGA !
Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.
Załączniki :
 
 
 
 
 
 

 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II EDYCJA (część 2)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 2) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu EDUKACJI - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI - I EDYCJA, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II EDYCJA (część 1)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu
TURYSTYKI - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. z zakresu TURYSTYKI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

EDUKACJA - I edycja
Prezentujemy ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
 
Załączniki :
 
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja ) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
VI EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2019)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
V EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
IV EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 
Załączniki do umowy:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
III EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III EDYCJA
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja - część 2) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
I SZTUKI - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja - część 1) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 

 
TURYSTYKA - I edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu TURYSTYKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
 
Załączniki :
 
 
 

KULTURA FIZYCZNA - II edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
 
Załączniki :
 
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA - VI edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016-2019 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja (Prowadzenie placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie Mikuszowic Śląskich) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016-2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja (Prowadzenenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 
 
 

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016 - 2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 
 
 
 

OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA - I edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu OCHRONY i PROMOCJI ZDROWIA - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (II edycja - "Swietlice") przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I edycja - "nieodpłatna pomoc prawna") przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

KULTURA FIZYCZNA - I edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
 
Załączniki :
 

KULTURA I SZTUKA - I edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY I SZTUKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
 
Załączniki :
 

POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016 -2019 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 

POLITYKA SPOŁECZNA - I edycja
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Załączniki :
 
 FORMULARZE DO POBRANIA :
 

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2016
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2016 rok.
Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

Komisje konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert w 2016 roku
Informujemy, że Prezydent Miasta, zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.908.2015.SO z dnia 7 grudnia 2015 r. powołał Komisje Konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku
W skład Komisji Konkursowych wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił komunikat, w którym zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku.
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w pracach Komisji - osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.
W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
tel.: 33/ 49 71 633, 638
e-mail: ngo@bielsko-biala.pl

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2015
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII EDYCJA
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VII edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - VII EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VII edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2015 r.
Załączniki :
 
 
 

 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu Kultury Fizycznej (VI edycja)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja)
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY I SZTUKI (II EDYCJA)
 
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).
Załączniki :
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA - VI EDYCJA
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 01 września 2015 r.
Załączniki :
 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - VI EDYCJA
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2015 r.
Załączniki :
 
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- V EDYCJA
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ V edycja.
Załączniki :
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
FIZYCZNA (V edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (V edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2015 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartych Konkursów Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ(III i IV EDYCJA)
Informujemy, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na WSPARCIE (III edycja) oraz POWIERZENIE (IV edycja) realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższych załącznikach:
Załączniki :

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
I SZTUKA (II edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2015 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV i V edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV i V edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Otwarte konkursy ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (III i IV EDYCJA)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na WSPARCIE (III edycja) oraz POWIERZENIE (IV edycja) realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkursy - termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2015 r.
Załączniki :
 
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - V EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- V edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - IV EDYCJA - WYPOCZYNEK LETNI
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- IV edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2015 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOLECZNEJ (III edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (IV edycja )
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (IV edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

 
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - III edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu ochrony i promocji zdrowia III edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
EDUKACJI - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
TURYSTYKI - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu TURYSTYKI - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY Fizycznej - II edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - III EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- III edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 kwietnia 2015 r.
Załączniki :
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - IV EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 kwietnia 2015 r.
Załączniki :
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - III EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia - III edycja pod nazwą "Seria programów prozdrowotnych 'Bądź zdrów' w ramach spotkań Klubu Zdrowia" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r., przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2015 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY Fizycznej- I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
Polityki Społecznej - II edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Polityki Społecznej- II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY I SZTUKI - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - EDUKACJA(I EDYCJA)
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu EDUKACJI (I edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - TURYSTYKA (I EDYCJA)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu TURYSTYKI (I edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 marca 2015 r.
Załączniki :
 

Komunikat Prezydenta Miasta- unieważnienie konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia - II edycja

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I oraz II edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I oraz II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
 
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA (II EDYCJA)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 18 lutego 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - II EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (II edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA - KONKURS NA LATA 2015-2017
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015-2017 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (II edycja).
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 21 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - I EDYCJA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ(I edycja).
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
I SZTUKA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja).
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA
I PROMOCJA ZDROWIA
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja).
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2015 r.
Załączniki :
 

FORMULARZE DO POBRANIA :
 

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2015
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2015 rok.
Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 
OTWARTE KONKURSY OFERT - 2014 R.
 
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ -V edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ- V edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna V edycja
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej - V edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2014 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY I SZTUKI - II edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY ZWIERZĄT - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY ZWIERZĄT- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA I SZTUKA (II edycja)
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 2014 r.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja (WYPOCZYNEK LETNI)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - OCHRONA ZWIERZĄT (I edycja)
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu OCHRONY ZWIERZĄT - I edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 23 czerwca 2014 r.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
Ochrony i Promocji Zdrowia - II edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia - II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Kultura fizyczna IV edycja
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Kultury fizycznej - IV edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2014 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna IV edycja (wypoczynek letni)
 
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej - IV edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 9 maja 2014 r.
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY FIZYCZNEJ II edycja - część 2 oraz III edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Kultury Fizycznej II edycja cz.2 oraz III edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu EDUKACJI (I edycja )
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1)
 
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - II edycja
Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (II edycja). Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem działań na rzecz promocji zdrowia osób starszych.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2014 r
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu TURYSTYKI (I edycja)
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu TURYSTYKI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja
Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (III edycja). Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane ze szkoleniem sportowym osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2014 r
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2014 r
Załączniki :
 

 
UZUPEŁNIENIE otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił UZUPEŁNIENIE II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na 2014 rok
z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.
W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej o otwartym konkursie ofert w zadaniu nr II pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” zostały wprowadzone następujące zmiany:
  • pkt. D „Koszty pokrywane z dotacji” uzupełniono o koszt kwalifikowany: „TRANSPORT, WYŻYWIENIE”;
    • uległ zmianie termin rozpoczęcia zadania: konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 marca 2014 roku;
    • WYDŁUŻONO termin składania ofert, które można składać do dnia 6 marca 2014 roku
Szczegółowe informacje w załączonym do e-maila ogłoszeniu. Inne postanowienia niniejszego ogłoszenia konkursowego pozostają bez zmian.
UWAGA !
Termin składania ofert na pozostałe dwa zadania pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych (niewyszczególnionych w zadaniach nr 1 i nr 2
w I edycji Otwartego Konkursu Ofert)”
oraz „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” NIE ULEGŁ ZMIANIE i upływa w środę, w dniu 19 lutego br.
W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi służą wyjaśnieniami.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - EDUKACJA (I edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu EDUKACJI (I edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2014 r.
 
Załączniki :
 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I i II edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja)
 
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ oraz OCHRONY I PROOCJI ZDROWIA przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2014 r. (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY i SZTUKI - I edycja
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY i SZTUKI w 2014 r. (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:
Załączniki do umowy:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja).
Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2014 r.
 
Zainteresowanych aplikowaniem w konkursie zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE,podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane z założeniami konkursu oraz wymogami dot. realizacji zadań. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi a także Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 lutego br. o godz. 16.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości (Plac Opatrzności Bożej 18, była siedziba Urzędu Stanu Cywilnego).
Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie swojego przybycia i kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
. tel. 33/ 497 16 33, 497 16 38
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna III edycja
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej III edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2014 r.
Załączniki :
 

Komisje konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert w 2014 roku
 
Informujemy, że Prezydent Miasta, zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.3057.2014.SO z dnia 16 stycznia 2014 r. powołał Komisje Konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2014 roku
W skład Komisji Konkursowych wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bielska-Białe ogłosił komunikat, w którym zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2014 roku.
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w pracach Komisji - osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.
W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
tel.: 33/ 49 71 633, 638
e-mail: ngo@bielsko-biala.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Turystyka I edycja
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu turystyki - I edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 lutego 2014 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna II edycja
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej II edycja.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2014 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Ochrona i Promocja Zdrowia (I edycja), Polityka Społeczna (I edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia oraz Polityki Społecznej .
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2014 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA FIZYCZNA (I edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.
Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 10 stycznia 2014 r.
Załączniki :
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA I SZTUKA (I edycja)
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił pierwszy konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 - jest nim konkurs z zakresu KULTURY I SZTUKI.
Zwracamy szczególną uwagę, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.
Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert mija dnia 7 stycznia 2014 r.
Załączniki :
 

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2014
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2014 rok. Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.
Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

 

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów

Harmonogram 2019

Korekta kosztorysu 2019

Nowy wzór sprawozdania od 1 marca 2019

Aktualizacja_planu_i_harmonogramu

Korekta harmonogramu 2019

Nowy wzór oferty obowiązujący od 1 marca 2019

Wzór sprawozdania (do 28 lutego 2019)