Centrum Organizacji Pozarządowych

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

 

Ważne dla NGO !

Przypominamy organizacjom pozarządowym o dwóch najważniejszych terminach związanych                 z obowiązkami sprawozdawczymi

 • do 31 stycznia

Organizacje pozarządowe mają obowiązek przesłania deklaracji:

 • PIT-4R  Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-8AR  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych.
 • PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy to roczna informacja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych to roczna informacja wynikająca z rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych.

Druki należy sporządzić wyłącznie elektronicznie i przesłać do urzędu skarbowego.

 • do 31 marca

Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 

 • złożenia drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz załącznikami CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych to informacja o przychodach   i kosztach organizacji w poprzednim roku podatkowym

UWAGA!!!

W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania deklaracji podatkowych, wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałyby uzyskać pomoc związaną z właściwym wywiązaniem się powyższych obowiązków zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90, e-mail:  cop@um.bielsko.pl).

 

ulotka sprawozdawczość

 

 

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP.

Z każdy rokiem zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i towarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł.

Bielskie organizacje uprawnione do otrzymania 1% znajdziecie Państwo w linku:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Ulotka1%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż trwa ciągły, otwarty nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

W ramach naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów (A,B,C) w dwóch osiach projektowych:

 • Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 •  
 • Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Wnioski projektowe, które zostaną złożone za pomocą aplikacji MS2014+ (https://mseu.mssf.cz) w terminie do 2 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego planowanym na czerwiec br.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdziecie Państwo na stronie www.euroregion-beskidy.pl

Ponadto informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 488 89 22
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Zachęcamy do składania wniosków.

 

euroregion

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego  skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rownacszanse.pl/strona-glowna

Logo strony

 

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - organizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

​Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdana zostanie kwota do 600 000 zł.

Szczegóły w linku https://www.fioslaskie.com/oprojekcie

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy również na spotkanie informacyjne do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w czwartek 23 stycznia 2020 godz. 17.00. Rejestracja na spotkanie możliwa jest drogą elektroniczną https://www.fioslaskie.com/events/bielsko-biala-spotkanie-informacyjne-fio

FIO Śląskie Lokalnie

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekujemy gotowych pomysłów, a zaangażowania i dobrego rozpoznania sytuacji wybranej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2020 r.!

Szczegóły w linku https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Generator

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” jako partnerami projektu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia tj. od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. z różnorodnych form wsparcia OWES przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej skorzystało ponad 110 organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego. Ośrodek oferował wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i przedstawicielom bielskiego sektora pozarządowego za dobrą  współpracę na rzecz ekonomii społecznej w Naszym Mieście i regionie!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. działania skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane i realizowane przez pracowników Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokalizowane jest - podobnie jak OWES - przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC):

Centrum Organizacji Pozarządowych jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon.-śr. 8:00-16:00
czw. 8:00-19:00
pt. 8:00-15:00

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 49 71 633, 49 71 638 fax. 33 / 49 71 630
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33/ 497 07 90
e-mail: cop@um.bielsko.pl