Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dział III Rozdział 1).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
  wraz  z załącznikami: Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podziałowym, udzielone przez właściciela nieruchomości,
 2. mapa z projektem podziału nieruchomości uwierzytelniona przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku - Białej – minimalna ilość egzemplarzy to ilość stron postępowania + 3 egz.,
 3. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis
  z ksiąg wieczystych),
 4. w przypadku gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 5. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 6. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 7. wykaz zmian gruntowych,
 8. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Terminy

 1. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 2. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona.   O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres lub na skrzynkę kontaktową ePuap – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1, lit. h) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata

Wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia,
za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwaga: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

5_wniosek_o_podzial_nieruchomosci 1_1.rtf

5_wniosek_o_podzial_nieruchomosci 1_2.pdf