„Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku – Białej – I etap”

„Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku – Białej – I etap”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.2. Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura turystyczna – podmioty publiczne.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 listopada 2013 r.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 439 023,77 zł.
Dofinansowanie z EFRR – 1 100 149,62 zł.

Projekt „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku – Białej – I etap” polegał na budowie trzech niezależnych parkingów w obrębie terenu Bulwarów Straceńskich, zlokalizowanych pomiędzy ulicą Górską a Potokiem Straconka w dzielnicy Straconka w Bielsku – Białej.  Był to pierwszy z etapów przebudowy, w ramach której została przeprowadzona kompleksowa modernizacja Bulwarów, polegająca na zagospodarowaniu przestrzeni Bulwarów na potrzeby rekreacyjno-sportowe turystów i mieszkańców Bielska–Białej.