Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. 2017 poz. 697).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji).

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
  • odpis z właściwego rejestru;
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych;
  • dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce: wychowawców, pedagoga, psychologa;
  • oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki);
  • oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonywanie działalności objętej zezwoleniem (o czym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -j.t. Dz. U. 2017 poz. 697).

Dokumentów wskazanych w punkcie 1 i 4 nie składa się w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Dostarczone dokumenty, za wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt. 3, 7, 9, 10 mogą być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.

Wnioskodawca zobowiązuje się do aktualizacji podanych we wniosku i załącznikach informacji w przypadku jakichkolwiek zmian w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Termin załatwienia sprawy

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria