Zaświadczenia i opłata skarbowa

UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana rachunków bankowych https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/zmiana-operatora-kont-bankowych-urzedu-miejskiego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dochodów Budżetowych

Proces DB-1

Uwagi: wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

Zaświadczenia wydaje się jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego,
 • zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć:

 •  podatnik,
 •  osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą,
 •  nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub niektórych składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z załączoną pisemną zgodą zbywcy,
 • jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów, pożyczek (w załączeniu pisemna zgoda podatnika),
 • kontrahent podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz dzierżawcy i użytkownika nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości (w załączeniu pisemna zgoda podatnika),
 • małżonek podatnika, a także rozwiedziony małżonek w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej (w załączeniu pisemna zgoda podatnika, która nie jest wymagana jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej, jeśli złoży stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania),
 • członek rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu i osiągał z tego korzyści w zakresie zaległości podatkowych wynikających z tej działalności i powstałych w okresie jej prowadzenia (w załączeniu pisemna zgoda podatnika),
 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (w załączeniu pisemna zgoda podatnika).

Zgoda zbywcy lub podatnika winna być wyrażona na piśmie z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W przypadku zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje inna osoba.

Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście, za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłata skarbowa

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Zapłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto Bank PKO BP SA nr: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770. Obowiązek zapłaty za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie:

 • od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - opłata skarbowa wynosi 21 zł,
 • od pozostałych zaświadczeń opłata skarbowa wynosi 17 zł,
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają min.:

 • zaświadczenia wnoszone przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 • zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.
 • pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów (jego odpis, wypis lub kopia) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ.
 • pełnomocnictwo, jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • pełnomocnictwo udzielone przez jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego).

Zaświadczenie może być odebrane przez Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przez skrzynkę ePUAP.

Ostatnia aktualizacja:

06.05.2019 r

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria