Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Podstawa prawna

Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.13, art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

1. W przypadku obywateli polskich:

 • dowody osobiste lub paszporty

2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • paszport,
 • akt urodzenia* wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • akty rozwodowe* lub akty małżeństwa* z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub akt małżeństwa i zgonu współmałżonka (w przypadku, gdy wdowiec lub wdowa) z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zgodnie z art. 76 ust. 2 Prawa o aktach stanu cywilnego, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński pozostawała uprzednio w związku małżeńskim (red. osoba dostarcza) - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne z tłumaczeniem przysięgłym albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

*Uwaga: dokumenty oryginalne (akty urodzenia, małżeństwa lub rozwodowe) i ich tłumaczenia przysięgłe są dołączone do akt zbiorowych i NIE podlegają zwrotowi.

Miejsce i forma złożenia dokumentów

  osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, I p. - pok.102

Termin załatwienia sprawy

 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są w miejscowym USC  – 7 dni roboczych
 • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawców sporządzone są poza miejscowym USC – 10 dni roboczych

Opłaty

84 zł

UWAGI

 • ustawowy termin zawarcia małżeństwa - pełny miesiąc od chwili złożenia zapewnienia (w miarę wolnych miejsc)
 • dolna granica wieku osób wstępujących w związek małżeński: 
 • dla mężczyzn – 18 lat
 • dla kobiet – 16 lat
 • zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem prawem przepisanego wieku przez kobietę może nastąpić jedynie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na zawarcie małżeństwa.

 

Jednostka odpowiedzialna