System Powiadamiania Mieszkańców

System Powiadamiania Mieszkańców umożliwia wysyłanie wiadomości SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie mieszkańców.

Od 30 października br. można składać wnioski dotyczące zgód na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane w formie  SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Informujemy iż w związku z uruchomieniem na szczeblu centralnym usługi Alert RCB (https://rcb.gov.pl/alertrcb/)  z dniem 10.01.2019 r. usługa lokalna dotycząca powiadomień o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych zostanie wyłączona.

W chwili obecnej  system umożliwia realizację informowania mieszkańców o:

  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty należności za koncesję alkoholową,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty podatku od środków transportu,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty raty za gospodarowanie odpadami,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty podatku od nieruchomości,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty należności za dzierżawy i wieczyste użytkowanie,

W dalszej kolejności zostaną uruchomione komunikaty o wydarzeniach z życia miasta (kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne etc.).

Rozwój zakresu stosowania systemu może umożliwić otrzymywanie informacji o aktualności posiadanych dokumentów czy zezwoleń.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL, REGON, NIP wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji), jak również wysyła informacje o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta.

Ze względu na wymogi prawne w celu otrzymywania powiadomienia mieszkaniec musi złożyć podpisany wniosek o otrzymywanie powiadomień sms lub e-mail wybierając rodzaj powiadomienia.

Zgłoszenia

Zainteresowani mogą: 

  • złożyć wniosek w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie 
  • lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail urzędu powiadomienia@um.bielsko.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (SEKAP lub EPUAP). 

Złożony wniosek musi być podpisany. Usługa powiadomień SMS świadczona jest wyłącznie na numery operatorów krajowych (PL).

Wypełnij i złóż wniosek, dostępny, a będziesz mógł korzystać z nowej funkcjonalności.

Wniosek o otrzymywanie powiadomień

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCY Z ART. 13 UST. 1 - 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (wejście w życie 25.05.2018 r.)

Niniejszym informujemy, że

a) administratorem danych zebranych w systemie SPM jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą: Urząd Miejski w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1,

b) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest  Pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu – 334971721, adres poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl lub pisemne na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a,

c) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wnioskodawcy w celu powiadamiania go o informacjach zawartych w rejestrach baz danych prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała,

d) wnioskodawcy przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

e) wnioskodawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f) wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne do otrzymywania powiadomień zgodnie ze złożonym wnioskiem,

h) dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania,

i) dane osobowe są również przetwarzane przez firmę serwisującą system: REKORD SI Spółką z o.o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana Kasprowicza 5 oraz wybranego wykonawcę świadczącego usługę bramki SMS na podstawie Umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Wniosek może zostać złożony jedynie przez osobę, która w chwili składania wniosku ukończyła 16 rok życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych wyraża rodzic bądź opiekun prawny.

Osoby które złożyły wniosek przed 25-05-2018 nie muszą składać ponownie wniosku.

Jeżeli mieszkaniec zarejestrowany w systemie SPM przed 25.05.2018 r. nie wyraża zgody na powyższe powinien zrezygnować z korzystania z systemu.

Aby zrezygnować lub zaktualizować dane z wniosku wystarczy ponownie złożyć wniosek zawierając w nim odpowiednie dane (aby zrezygnować z korzystania z systemu należy wykreślić na wniosku wszystkie rodzaje powiadomień).

Wniosek o otrzymywanie powiadomien z systemu SPM (RTF)

Wniosek o otrzymywanie powiadomien z systemu SPM (PDF)